KOMPLETNÍ REGRESE NÁDORU BĚHEM CÍLENÉ LÉČBY RENÁLNÍHO KARCINOMU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXV/68

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; Mgr. Zbyněk Bortlíček; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Ondřej Fiala; MUDr. Kateřina Kubáčková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Kompletní regrese (CR) metastatického renálního karcinomu (mRCC) je vysoce žádoucím, ale žel raritním výsledkem cílené terapie. V registračních studiích bylo procento nemocných dosahujících CR velmi nízké - nepřesahující 3,5 %. V současné době není známo, zda léčba inhibitory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGFi) může být u nemocných v CR vysazena. Tuto otázku je přitom vzhledem k nízkému procentu nemocných dosahujících CR prakticky nemožné řešit v randomizované studii.

Pacienti a metody:

Cílem naší kooperativní studie proto bylo zhodnotit výsledky u pacientů s mRCC, kteří dosáhli CR během cílené terapie. Srovnávali jsme přežití pacientů, u nichž byla po dosažení CR léčba z různých důvodů přerušena s přežitím nemocných, kteří v te­rapii pokračovali. Jako zdroj údajů pro analýzu jsme využili český registr RENIS. V něm jsme ve skupině 2 803 pacientů léčených cílenou léčbou 1. linie na­lezli 100 pacientů, kteří dosáhli CR.

Výsledky:

Střední doba do CR činila 10,1 měsíce. Medián přežití bez progrese (PFS) od zahájení cílené léčby byl 3,8 roku (95% CI 2,9-4,6 roku) a pětileté celkové přežití (OS) dosáhlo 80 % (70-91 %). Přežití pacientů s léčbou vysazenou po dosažení CR bylo podobné jako u podsku­piny, která v terapii pokračovala (p = 0,3 pro OS, p = 0,7 pro PFS). Ve shodě s již publikovanými studiemi měli pacienti, kteří dosáhli CR a později u nich došlo k progresi nemoci, výbornou odpověď i na léčbu 2. linie.

Závěr:

Podle této retrospektivní analýzy dat z registru pacienti s mRCC a CR dosahují výborných vý­sledků stran přežití, a to i v případě, že léčba nepokračuje po dosažení kompletní regrese nádoru.

Spodporou grantu AZVNV15-34678A.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016