Kontroverze adjuvantní léčby u mladých žen (pod 35 let věku) s časným stadiem karcinomu prsu

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontraverze v diagnostice a léčbě časného karcinomu prsu, standardní postupy vs. nestandardní. IV.Blok: Systémová léčba

Číslo abstraktu: 024

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; MUDr. Jan Novotný, Ph.D.; MUDr. Jaroslava Barkmanová; MUDr. Olga Přibylová, PhD.

Jevem posledních let je nárůst počtu nemocných mladší věkové skupiny. Arbitrárně stanovená hranice 35 let vymezuje skupinu žen s karcinomem prsu s vyšším rizikem metastatické diseminace bez ohledu na další rizikové faktory. Zhoubné nádory prsu u této věkové skupiny se vyznačují agresivním biologickým chováním. Jedná se většinou o nádory vyššího gradingu, s negativní expresí hormonálních receptorů, s častou vaskulární a lymfatickou invazí, se zvýšenou expresí HER-2. Ženám této věkové skupiny by měla být poskytnuta optimální léčba s radikálním kurativním záměrem vždy s respektováním dlouhodobého léčebného výsledku a rizikem i pozdních nežádoucích účinků. V této věkové skupině je výrazně vyšší zastoupení žen vyššího rizika, přesto by volba léčebného postupu měla by být v souladu s konsensem přijatým v St.Galen v roce 2005 (Goldhirsch, A. et al.: International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2005. Annals of Oncology, 2005). Systémová chemoterapie je u mladších žen s časným karcinomem prsu lépe tolerována a je více účinná než ve starší věkové skupině zejména postmenopausálních žen (EBCTCG: Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15- year survival: an overview of the randomised trials.Lancet 2005). Systémová chemoterapie by měla být podávána v režimu poskytujícím největší pravděpodobnost dlouhodobého léčebného efektu. U hormonálně independentních nádorů to znamená kombinaci antracyklinů a taxanů. Účinnost chemoterapie je podmíněna dodržením dostatečné dávkové intenzity a musí k tomu být využity všechny dostupné prostředky podpůrné léčby. Kontroverzní otázkou je využití dávkově denzních režimů v této věkové skupině.U HER-2 pozitivních nádorů vysokého rizika by měl být zařazen do adjuvantního léčebného schématu trastuzumabu. Novou možností adjuvantní léčby trastuzumabem je zkrácený 9 týdenní konkomitantní režim s docetaxelem nebo vinorelbinem (Joensuu H. et al.: Trastuzumab in combination with docetaxel or vinorelbine as adjuvant treatment of breast cancer: the FinHer Trial, SABCS 2005). Při zvýšené expresi hormonálních receptorů může být léčbou volby samostatná hormonální manipulace, ale ve většině případů je sekvenčně kombinována s chemoterapií. Otevřené otázky řeší klinické studie SOFT, TEXT a PERCHE. Autoři představují specializovaný projekt nazvaný „Eva 35“ jehož cílem je zajišťovat optimální komplexní léčbu včetně podpůrné léčby, psychologické podpory a genetického testování právě u této z hlediska věku zvýšeně rizikové skupiny žen s karcinomem prsu.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2006