Kvantitativní stanovení matrix metaloproteináz 2 a 7 (MMP-2 a MMP-7) a jejich inhibitorů (TIMP-1 a TIMP-2) u tkáňových vzorků kolorektálního karcinomu

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P004

Autoři: RNDr. Martin Pešta, Ph.D.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; K. Rupert; MUDr. Monika Černá; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; R. Černý

Úvod: Matrix metaloproteinázy hrají důležitou roli v procesu degradace extracelulární matrix. Cílem naší studie bylo stanovení hladin MMP-2, MMP-7, TIMP-2 a TIMP-1 mRNA exprese u tkáňových vzorků kolorektálního karcinomu pomocí real-time RT PCR a korelovat tyto hodnoty s klinickým stavem pacienta.

Metodika: Nádorová tkáň byla vyšetřena u 38 pacientů s histologicky ověřeným kolorektálním karcinomem. Od 19 pacientů byla zároveň vyšetřena zdravá tkáň střeva z bezpečnostního lemu (ověřeno histologicky). Dále byla vyšetřena tkáň střeva u 11 pacientů s benigním onemocněním GIT (ulcerozní kolitis, morbus Crohn). Exprese hladin mRNA stanovovaných metaloproteináz, jejich inhibitorů a GAPDH (housekeeping gen) byly kvantifikovány pomocí metod real-time PCR.

Výsledky: Zjistili jsme, že hodnoty mRNA exprese MMP-2, MMP-7 a TIMP-1 byly signifikantně vyšší u nádorové tkáně než u tkáně kontrolní (p<0.0005, resp.<0.0007 a resp.<0.0004). Dále jsme zjistili, že hodnoty mRNA exprese MMP-2, MMP-7 a TIMP-2 a TIMP-1 nekorelovaly se stadiem nádorového onemocnění ((p< 0.7129, resp.< 0.5334, resp.< 0.3648 a resp.< 0.6068) , 5letým přežitím (p< 0.5196, resp.< 0.9197, resp.< 0.6997 a resp.< 0.6525) a výskytem vzdálených metastáz ((p< 0.4893, resp.< 0.6721, resp.< 0.9752 and resp.< 0.4599 ).

Závěr: V pilotní studii jsme prokázali signifikantní rozdíl v expresi mRNA MMP-2, MMP-7 and TIMP-1 kontrolní a nádorovou tkání kolorektálního karcinomu.

Poděkování: Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021620819

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005