Léčba dasatinibem u nemocných s CML rezistentních na imatinib: test sensitivity leukemických buněk pacientů na inhibitory kináz in vitro a in vivo.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 08. Prognostické a prediktivní faktory III

Číslo abstraktu: 036

Autoři: Mgr. Renata Mojzíková (Solná), Ph.D.; Mgr. Jitka Veselovská, Ph.D.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; Mgr. Šárka Rožmanová ; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Doc.RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Chronická myeloidní leukémie (CML) je charakterizována přítomností abnormálního fúzního genu BCR-ABL, který kóduje konstitutivně aktivní Bcr-Abl tyrozinkinázu. Deregulovaná aktivita této tyrozinkinázy je nezbytná a dostačující pro nádorovou transformaci buňky, je tedy ideálním cílem farmakoterapie. Specifické inhibitory kináz patří mezi velmi účinná a moderní léčiva s nízkou toxicitou u CML. V naší laboratoři se zabýváme studiem mechanismů rezistence nemocných s CML na léčbu těmito inhibitory registrovanými v ČR tj. imatinibem (specifický a selektivní inhibitor Bcr-Abl kinázy) a dasatinibem (duální inhibitor, který kromě Bcr-Abl kinázy inhibuje také Src kinázy). Zvýšená aktivace (fosforylace) Src kináz je asociovaná s progresí onemocnění, s blastickými krizemi a s rezistencí na léčbu. Testujeme citlivost leukemických buněk na tyto inhibitory u klinicky rezistentních nemocných. Leukocyty nemocného inkubujeme s inhibitory kináz in vitro. Účinnost inhibitorů posuzujeme podle inhibice fosforylace (aktivace) molekuly Crkl (specifický substrát Bcr-Abl kinázy) a inhibice fosforylace Src kináz. Metoda využívá western blotting s imunodetekcí. Na souboru několika kasuistik představíme výsledky testů inhibice fosforylace a jejich korelace s klinickým průběhem onemocnění. In vitro test sensitivity leukemických buněk na inhibitory kináz (resp. test inhibice fosforylace Crkl, Src kináz) je funkčním testem na buněčné úrovni. Lze jej využít vedle standardního cytogenetického vyšetření a mutační analýzy Abl kinázové domény k rozlišení mechanismů rezistence u nemocných s CML a přispět tak významnou měrou k rozhodování o léčbě.


Podpořeno projekty MSM 6198959205 a MSM 6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2007