Léčba metastazujícího renálního karcinomu v éře cílené terapie: Význam využití všech modalit

Konference: 2014 XXI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat

Číslo abstraktu: 06

Autoři: Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Hana Honová; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Michaela Miškovičová

Úvod:

V incidenci karcinomu ledviny zaujímá Česká republika 1. místo na světě s počtem 2800 nově diagnostikovaných osob ročně, přibližně 1200 jich na tuto diagnózu umírá (1). Ještě v poměrně nedávné době byla jedinou možností léčby metastatického renálního karcinomu (MRCC) imunoterapie, protože nádory ledvin jsou rezistentní na chemoterapii. Léčba cytokiny jako je interferon alfa (INF-α) nebo interleukin-2 (2) má také omezenou účinnost. V éře cytokinů byl medián přežití nemocných s MRCC v průměru přibližně 10 měsíců (3). Soubor prostředků pro systémovou léčbu pokročilého karcinomu ledviny prošel během posledních 8 let dramatickými změnami a během této doby jsme byli svědky významného pokroku v léčbě MRCC. Od roku 2006 se objevilo na trhu 7 nových molekul cílené léčby, které byly schváleny pro léčbu renálního karcinomu na základě randomizovaných studií, prováděných převážně u pacientů s konvenčním renálním světlobuněčným karcinomem. Jedná se o antiangiogenní látky cílené na trasu růstového faktoru pro cévní endotelie (VEGF), které zahrnují inhibitory tyrozinkinázové domény VEGF receptoru jako sunitinib, sorafenib, pazopanib a axitinib, a monoklonální protilátku proti VEGF receptoru – bevacizumab. Na inhibici trasy mTOR jsou zaměřeny temsirolimuseverolimus. Použití „cílené“ léčby v první linii vede přibližně ke zdvojnásobení doby do progrese a prodloužení celkového přežití (OS) (4, 5). V průběhu léčby první linie dojde dříve či později k rozvoji rezistence a k progresi nádorového onemocnění. V současné době je standardem podávání 2. linie cílené léčby (everolimus, axitinib, sunitinib) a je možnost podávat cílenou léčbu též v 3. linii (everolimus, sorafenib). Úloha cytokinů zejména v první linii je dnes zpochybňována, ale přesto je v běžné onkologické praxi léčba cytokiny, zejména interferonem alfa, častou volbou v souvislosti s kontraindikací cílené léčby v důsledku komorbidit, performance statu nebo neoficiálních limitů. Protože se v případě MRCC jedná prakticky vždy o inkurabilní onemocnění, může být každá účinná terapie v sekvenčním řazení přínosem pro přežití pacientů. Neméně důležitým rozhodnutím v léčebném algoritmu je volba chirurgické léčby, zejména v případě oligometastatického postižení, kdy takový postup může navodit dlouhodobou remisi. Cílem tohoto sdělení je retrospektivní analýza léčebných postupů od roku 2006, kdy se v klinické praxi objevila možnost léčby cílenou terapií.

Materiál a metody:

Soubor nemocných v databázi Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN s poslední kontrolou provedenou v intervalu od 1. 7. 2006 do 30. 4. 2014. Retrospektivní analýza zahrnuje tyto parametry: věk, pohlaví, histologie, stadium v době diagnózy, provedení nefrektomie, přítomnost duplicitní malignity. U pacientů s recidivou nebo primárně inoperabilním a/nebo metastazujícím karcinomem byly zjišťovány tyto další klinické parametry: přítomnost hypertenze, body mass index, performance status, místa metastatického postižení, počet postižených míst nebo orgánů, čas od diagnózy do první recidivy. Byly registrovány tyto laboratorní parametry: hladina hemogolobinu v krvi, počet trombocytů, sérová hladina ALP, LD, CRP, albuminu, kalcémie, a byla stanovena hodnota korigovaného kalcia podle Paynovy formule. Bylo provedeno rozdělení souboru podle MSKCC kritérií (PS 0 vs horší, recidiva dříve nebo později než 12 měsíců od diagnózy, hemoglobin nad nebo pod dolní hranicí normy, LD nad nebo pod horní hranicí normy a korigované kalcium nad nebo pod horní hranicí normy) na skupinu nízkého rizika (žádný rizikový faktor), středního rizika (1-2 faktory) a vysokého rizika (3-5 faktorů). Kromě nefrektomie byly sledovány léčebné postupy systémové (imunoterapie, cílená léčba), lokální léčba jako metastazektomie, radioterapie nebo radiofrekvenční ablace, eventuálně embolizace. Pro potřebu této analýzy se rozumí linií léčby interval mezi jednou a další progresí/recidivou, ve kterém mohla být podána jedna nebo více léčebných modalit (např. resekce metastázy obratle, následné ozáření a neodkladné podání cílené léčby = 1 léčebná linie). Jako primární ukazatel byla určena doba přežití od první recidivy do smrti nebo do poslední kontroly, byla zjištěna také celková doba přežití a intervaly mezi jednotlivými recidivami. Byla provedena univariační analýza vlivu na přežití u všech výše jmenovaných veličin. Ukazatele se statisticky významným prognostickým vlivem na přežití byly vloženy do multivariační analýzy.

 

Výsledky:  

V uvedeném období bylo registrováno 490 pacientů, 167 (34%) žen a 323 (66%) mužů. Průměrný věk byl 60,5 roku. Světlobuněčný karcinom byl zjištěn u 90,2% případů, 3% byl papilární ca, 1,4% chromofobní, 1,2% sarkomaotidní, 0,8% uroteliální, 1,2% neverifikováno a 2,2% jiných vzácných diagnóz. Duplicitní malignita před nebo po diagnóze nádoru ledviny se vyskytla u 73 (15%) případů. Rozložení stadií v době diagnózy bylo: stadium I - 104 (21%), stadium II - 62 (13%), Stadium III - 83 (17%), stadium IV - 155 (32%) a stadium neurčené u 86 (17%) pacientů. Nefrektomie byla provedena u 425 (87%) a neprovedena u 65 (13%) případů. Při mediánu sledování 83,9 měsíce (rozptyl 3,5 – 505,5 měsíce) bylo v celém souboru registrováno 298 (61%) úmrtí s mediánem přežití 45 měsíců. Dále byla podrobněji analyzována podskupina 287 (59%) pacientů, u kterých došlo k recidivě nebo měli primárně pokročilý/metastazující karcinom. V této podskupině byl o něco vyšší počet mužů (68%) a nevýznamně vyšší průměrný věk (61 let), častěji se zde vyskytoval světlobuněčný karcinom (93%) a méně často duplicitní malignita (11%). Stadium IV bylo zjištěno u 137 (47%) pacientů, 54 (19%) nemocných nemělo provedenu nefrektomii. Systémová léčba cytokiny (imunoterapie) byla podávána u 138 (48%) těchto pacientů a cílená léčba u 199 (69%), 76 (26%) nemocných bylo indikováno k resekci metastázy, to se týká všech linií léčby. Nemocní byli většinou v dobrém výkonnostním stavu, přibližně polovina pacientů měla PS 0 (50%) a necelá třetina (31%) pacientů PS 1

 S arteriální  hypertenzí  se  léčilo  163  pacientů  (58%).  Co  se  týče  rozsahu  onemocnění  v době  první  recidivy, největší podíl pacientů (N=144, 50%) měl 1 postižený orgán, podrobněji viz tab. č. 1.

 

Tab. č. 1: Zastoupení pacientů dle počtu postižených orgánů

Počet postižených orgánů

N=287

%

1

144

50

2

87

30

3

36

12

4

16

6

5

3

1

6

1

1

Nejčastějším   místem   vzdálených   metastáz   byly   plíce   (61%   pacientů)   a   skelet   (29   % pacientů). Podrobnější přehled postižených orgánů u pacientů v době první recidivy ukazuje tab. č. 2.

 

Tab. č. 2: Místa vzdálených metastáz

Orgán/místo potižení

N=287

%

plíce

174

61

skelet

83

29

lymfatické uzliny

63

22

játra

45

16

lokální recidiva

24

8

nadledvina

22

8

dutina břišní

13

5

měkké tkáně

13

5

pleura

13

5

CNS

11

4

Jiné (pankreas, štítná žláza, nádorový trombus, orbita, prs, ovarium

19

7

Nejčastější systémovou léčbou v první linii byla imunoterapie (interferon alfa v monoterapii nebo režim dle Atzpodiena) u 108 (38%) nemocných, ve 14 případech v kombinaci s metastazektomií nebo jinou lokální léčbou. Cílenou terapii v první linii obdrželo 79 (27%) pacientů, 13 z nich opět v kombinaci s lokální léčbou. Operace jako resekce metastázy nebo lokání recidivy byla v první linii indikována celkem u 62 (21%) nemocných, u 45 (16%) z nich jako samostatná modalita v této linii. 26 pacientů (9%) bylo léčeno podpůrnou terapií, bez specifické protinádorové léčby. Další podrobnosti terapie 1. linie popisuje tabulka č. 3.

 

Tab. č. 3: Léčba 1. linie

Léčba 1. linie, N=287

Celkem (%)

Samostatně (%)

+ chirurgie

+ jiná lokální

Imunoterapie

108 (38)

94

11

3

Cílená léčba

79 (27)

66

5

8

Chirurgická léčba

62 (21)

45 (16)

 

 

Radioterapie nebo jiná lokální

33 (11)

22 (8)

1

 

Chemoterapie

7 (2%)

 

 

 

Podpůrná léčba

26 (9%)

 

 

 

 

Specifická onkologická terapie ve druhé linii byla indikována u 176 pacientů (61% ze všech). Nejčastěji byla nasazena cílená léčba, následně lokální terapie, podrobněji viz tabulka č. 4.

 

Tab. č. 4: Léčba 2. linie

Léčba 2. linie, N=176 (61%)

Celkem (%)

Samostatně (%)

+ chirurgie

+ jiná lokální

Imunoterapie

17 (10)

15

2

0

Cílená léčba

127 (73)

116

4

9

Chirurgická léčba

22

15 (9)

 

1

Radioterapie nebo jiná lokální

22

9 (5)

 

 

Chemoterapie

4 (2)

 

 

 

 

U  101  pacientů  (35%  všech)  byla  indikována  léčba  3.  linie.  Nejčastější  modalitou  byla  opět léčba cílená. Dále viz tabulka č. 5.

 

Tab. č. 5: Léčba 3. linie

Léčba 3. linie, N=101 (35%)

Celkem (%)

Samostatně (%)

+ chirurgie

+ jiná lokální

Imunoterapie

7 (7)

6

 

1

Cílená léčba

77 (77)

70

1

6

Chirurgická léčba

6

4 (4)

 

1

Radioterapie nebo jiná lokální

17

9 (9)

 

 

Chemoterapie

3 (3)

 

 

 

 

V dalších liniích počet nemocných s aktivní terapií rychle klesá, převažující léčebnou modalitou v 4. a5. linii byla opět cílená léčba – viz tabulka č. 6.

 

Tab. č. 6: Léčba 4. 7. linie

Další linie léčby

Cílená (%)

imunoterapie

jiná

Léčba 4. linie, N=45 (16% všech)

34 (72)

5

6

Léčba 5. linie, N=29 (10% všech)

21 (72)

2

6

Léčba 6. linie, N=7

1

1

5

Léčba 7. linie, N=3

0

0

3

 

V tabulce č. 7 je přehled monitorovaných laboratorních parametrů

Tab. č. 7: Laboratorní nálezy

Laboratorní hodnota, riziková mez, jednotky

Median

Počet nemocných v riziku

/Celkový počet hodnocených pacientů

% pacientů v riziku

Hemoglobin (♀< 115 g/l, ♂ < 130 g/l)

Trombocyty (> 327 x 109 l)

129

263

110/257

90/256

43%

35%

ALP (> 2,2 ukat/l)

1,37

36/249

15%

LD (> 3,8 ukat/l)

3,2

56/183

31%

Albumin (< 35 g/l)

42,45

37/236

16%

Ca (> 2,75 mmol/l)

2,29

7/240

3%

CRP (> 7 mg/l)

17,8

79/121

65%

corrected Ca (> 2,75)

2,27

8/232

3%

 

Výsledky analýzy přežití

V souboru 287 nemocných bylo zjištěno toto přežití od data 1.recidivy/pokročilého onemocnění: medián 28 měsíců, 1 - 5 leté přežití: 70%, 54%, 43%, 35%, 32%. Celkové přežívání nemocných od

první diagnózy nádoru ledviny je: medián 51 měsíců, 1 - 5 leté: 81%, 70%, 59%, 51%, 46%. Medián doby do progrese od první do druhé recidivy byl 13 měsíců. K datu analýzy 1. 8. 2014 žilo 87 subjektů (30%), přitom 22 (8% všech) v dlouhodobé remisi bez aktivní léčby: Poslední linií léčby před dosažením remise byla 9x (41%) imunoterapie, 7x (32%) cílená bioterapie, 5x (23%) metastazektomie a 1x radioterapie. Výsledky univariační analýzy vlivu sledovaných kategoriálních parametrů na přežití od první recidivy jsou uvedeny v tabulkách č. 8 –12. Pouze jako spojité proměnné byl analyzován věk a tělesná hmotnost vyjádřená jako body mass index. V obou parametrech nebyla zjištěna významná souvislost velikosti parametru s délkou přežití.

 

Tab. č. 8: Základní klinické ukazatele

 

Parametr

 

N

 

Popis parametru

 

N

 

%

 

Úmrtí (N)

Medián přežití (měsíce)

95%CI

(měsíce)

5-leté přežití (%)

 

p-value

 

histologie

 

287

jiný

21

7

12

13,6

7,7 - NA

NA

 

NS

světlobuněčný

266

93

187

28,3

23,3 - 38,2

NA

 

duplicita

 

287

ano

31

11

21

35,1

23,8 - 126,7

NA

 

NS

ne

256

89

178

27,2

21,5 - 36,7

NA

 

stadium při diagnóze

 

262

I

38

15

27

28,3

16,5 - 87,2

37

 

0,022

II

39

15

21

55,9

42,3 - NA

47

III

48

18

30

26,7

17,3 - 75,6

37

IV

137

52

102

20,0

16,6 - 29,8

20

 

PS

 

282

0

142

50

79

45,4

38,4 - 86,7

46

 

<0,0001

1 a více

140

50

116

16,8

12,4 - 26,3

19

 

hypertenze

 

282

ano

163

58

110

29,8

22,4 - 42,4

NA

 

NS

ne

119

42

85

28,0

20,0 - 39,9

NA

 

Tab. č. 9: Ukazatele související s rozsahem nádoru

 

Parametr

 

N

 

Popis parametru

 

N

 

%

 

Úmrtí (N)

Medián přežití (měsíce)

95%CI

(měsíce)

5-leté přežití

%

 

p-value

plicní metastázy

 

287

ano

174

61

122

27,4

19,4 - 38,4

NA

 

NS

ne

113

39

77

28,3

22,4 - 42,5

NA

jaterní meta

 

287

ano

45

16

36

18,1

12,4 - 42,4

NA

 

NS

ne

242

84

163

31,3

24,4 - 39,9

NA

kostní metastázy

 

287

ano

83

29

70

16,8

11,4 - 32,1

22

 

0,005

ne

204

71

129

34,7

24,8 - 43,3

36

uzlinové meta

 

287

ano

63

22

48

11,3

8,1 - 23,3

15

 

<0,0001

ne

224

78

151

34,8

27,4  43,3

36

 

počet postižených orgánů

 

287

1

144

50

85

38,4

31,3 - 62,7

43

 

<0,0001

2

87

30

66

22,6

12,6 - 39,9

22

3 a více

56

20

48

12,3

9,5 - 26,7

20

nebo 2 a více

143

50

114

17,3

12,3 - 26,7

21

 

Tab.č. 10: Ukazatele časového vývoje choroby

 

Parametr

 

N

 

Popis parametru

 

N

 

%

 

Úmrtí (N)

Medián přežití (měsíce)

 

95%CI

5-leté přežití

%

 

p-value

Interval mezi diagnózou   a recidivou

 

287

nad 12 měsíců

127

44

74

52,6

32,7 - 84,7

46

 

<0,0001

pod 12 měsíců

160

56

125

18,1

13,8 - 28,0

21

Vliv nefrektomie   a času do vznik

1. recidivy

 

287

NE, nad 12 m

126

44

73

52,6

32,7 - 85,4

NA

 

<0,0001

NE, pod 12 m

107

37

79

28,3

19,7 - 37,7

NA

bez nefrektomie

 

54

 

19

 

47

 

9,6

 

7,5 - 16,8

 

NA

Vliv intervalu, všichni nefrektomie

 

233

 

nad 12 měsíců

 

126

 

54

 

73

 

52,6

 

32,7 - 85,4

 

NA

 

0,030

pod 12 měsíců

107

37

79

28,3

19,7 - 37,7

NA

 

Datum vznik

1. recidivy

 

287

<=2006

74

26

60

61,6

40,0 - 97,1

51

 

<0,0001

2007/2008

57

20

46

18,1

11,4 - 34,3

25

2009/2010

61

21

46

23,3

15,3 - 40,7

20

2011/2012

59

21

35

22,4

14,5 - NA

NA

2013/2014

36

13

12

12,3

9,5 - NA

NA

 

Tab.č. 11: Laboratorní ukazatele

 

Parametr

 

N

 

Popis parametru

 

N

 

%

 

Úmrtí (N)

Medián přežití (měsíce)

 

95%CI

5-leté přežití

%

 

p-value

 

hemoglobin

 

257

v normě

147

57

92

42,7

29,8 - 55,9

39

 

<0,0001

sníženo

110

43

88

15,3

11,8 - 27,2

22

 

trombocyty

 

256

v normě

166

65

110

34,8

26,9 - 51,2

37

 

0,007

zvýšeno

90

35

69

16,8

12,6 - 27,4

22

 

ALP

 

249

v normě

213

86

145

32,1

24,8 - 40,0

33

 

0,0002

zvýšeno

36

15

30

6,9

4,5 - 13,8

20

 

LD

 

183

v normě

127

69

83

28,3

22,6 - 42,7

33

 

0,001

zvýšeno

56

31

47

10,6

8,8 - 19,7

18

 

albumin

 

236

v normě

199

84

135

33,8

26,3 - 43,6

34

 

<0,0001

sníženo

37

16

31

7,9

4,2 - 16,1

14

sérové kalcium

 

240

v normě

233

97

162

28,0

22,4 - 36,7

NA

 

NS

zvýšeno

7

3

7

9,5

2,6 - NA

NA

korigované kalcium

 

232

v normě

224

97

155

28,3

23,2 - 38,4

NA

 

0,061

zvýšeno

8

3

8

9,6

7,9 - NA

NA

 

CRP

 

121

v normě

42

57

23

75,6

32,5 - NA

53

 

0,0001

zvýšeno

79

43

62

12,8

9,8 - 28,0

20

 

Tab. č. 12: Parametry ovlivněné léčbou

 

Parametr

 

N

 

Popis parametru

 

N

 

%

 

Úmrtí (N)

Medián přežití (měsíce)

 

95%CI

5-leté přežití

%

 

p-value

provedení nefrektomie

 

287

ano

233

81

152

35,1

28,3 - 44,2

38

 

<0,0001

ne

54

19

47

9,6

7,5 - 16,8

8

 

imunoterapie

 

285

ano

138

48

105

38,2

29,8 - 51,8

37

 

0,002

ne

147

52

93

22,6

13,6 - 28,3

25

cílená bioterapie

 

287

ne

88

31

60

22,4

12,3 - 37,7

NA

 

NS

ano

199

69

139

32,1

23,4 - 42,4

NA

chirurgická léčba

 

287

ne

211

74

156

17,5

13,7 - 23,3

NA

 

<0,0001

ano

76

27

43

75,6

54,8 - 105,4

NA

 

Univariační analýza souboru podle MSKCC kritérií prokázala statisticky významné rozdíly v přežití mezi skupinami nízkého, středního a vysokého rizika. Viz tabulka č. 13.

 

Tab. č. 13. MSKCC kritéria

 

Parametr

 

N

 

popis parametru

 

počet

 

%

 

úmrtí

medián přežití (měsíce)

95%CI

Sloupec1

 

5-leté přežití

 

p-value

 

MSKCC

riziko

 

287

nízké

29

10

12

101,7

44,2 - NA

59

 

<0,0001

střední

114

40

80

27,4

21,5 - 38,4

27

vysoké

71

25

62

11,3

9,5 - 17,8

17

nestanoveno

73

25

45

42,5

26,5 - 93,8

43

 

Multivariační analýza byla provedena pro parametry, uvedené v tabulce č. 14, které měly v univariační analýze významný vliv na délku přežití (tabulky 8 -11, p-value proloženě). CRP nebylo vloženo do multivariační analýzy pro malý počet vyšetřených subjektů. Jako nezávislý významný faktor pro zvýšené riziko úmrtí bylo shledáno: PS 1 a více, dva a více postižené orgány, vznik recidivy dříve než 12 měsíců po primární diagnóze a zvýšená hladina ALP. Zvlášť „silným“ negativním prognostickým ukazatelem bylo neprovedení nefrektomie, v případě zařazení tohoto parametru do multivariační analýzy samostatně (poměr rizik 2,65, 95%CI 1,54 – 4,58, p=0,0005), ztratily ostatní ukazatele kromě PS svoji významnost, ale nabyla významnosti albuminémie (p=0,04).

 

Tabulka č. 14. Multivariační analýza rizikových faktorů

Parametr

Poměr rizik

95% bezpečnostní interval

p-value

PS 0 vs 1 a více

1,761

1,199

2,586

0,004

Počet postižených orgánů 1 vs 2 a více

1,506

1,009

2,248

0,045

Hgb v normě vs pod normou

0,927

0,597

1,438

0,734

Trombocyty v normě vs nad normou

1,005

0,657

1,536

0,983

Dg. recidivy nad 12 vs pod 12 měsíců

1,897

1,267

2,839

0,002

ALP v normě vs nad normou

1,894

1,130

3,175

0,015

Albumin v normě vs pod normou

1,571

0,948

2,603

0,080

LD v normě vs nad normou

1,413

0,958

2,084

0,081

 

Univariační analýza dalších parametrů spojených s léčbou ukazuje, že významně delší přežívání měli nemocní, u kterých byla indikována resekce metastáz a lepší přežití měla též množina pacientů, kteří postoupili imunoterapii. Tyto výsledky jsou nejspíše „taženy“ množinou nemocných, kteří měli recidivu před rokem 2006 a v důsledku příznivého biologického chování nádoru (skupina nízkého rizika) se „dožili“ cílené léčby ve vyšších liniích – viz poslední odstavec tabulky č. 10.

Závěry:

 V souboru 287 pacientů s pokročilým nebo metastazujícím karcinomem ledviny léčených od 1.7.2006 jsme zaznamenali medián přežití 28 měsíců. Významným příznivým prognostickým faktorem bylo zařazení imunoterapie a chirurgická léčba metastáz. Nejzávažnějším nepříznivým ukazatelem je stav bez nefrektomie. 35% nemocných bylo léčeno třemi nebo více liniemi léčby (včetně lokálních postupů). Kromě standardně používaných laboratorních prognostických faktorů jsme prokázali význam zvýšené sérové hladiny ALP na přežití. Podrobnější analýza podle jednotlivých linií léčby a druhu požitého léčiva bude následovat.

 

Literatura:

  1. Novotvary 2009 ČR, ÚZIS ČR, NOR ČR 2013, str. 86-103.
  2. Rini BI. Metastatic renal cell carcinoma: many treatment options, one patie J Clin Oncol 2009; 27: 3225–34.
  3. Motzer R, Mazumdar M, Bacik J,et al. Survival and prognostic stratification of 670 patients with  advanced renal cell carcinoma. J Clin Oncol 1999, 17: 2530–254
  4. Escudier B, Bellmunt J, Négrier S, et Phase III trial of bevacizumab plus interferon alfa-2a in   patiens  with  metastatic  renal  cell  carcinoma  (AVOREN):  final  analysis  of overall survival. J Clin  Oncol 2010, 28: 2144–2150.
  5. Motzer R, Hutson T, Tomczak P, et Overall survival and updated results for sunitinib compared  with  interferon  alfa  in  patients  with  metastatic  renal  cell  carcinoma.  J  Clin Oncol 2009, 27: 3584–  3590.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2014