LÉČEBNÁ STRATEGIE U STADIA III NSCLC – POHLED RADIAČNÍHO ONKOLOGA

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Karcinom plic - od screeningu k personalizované léčbě

Číslo abstraktu: 25

Autoři: Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Stadium III je diagnostikováno u 20-30% pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem, s pětiletým přežitím v průměru 10-20 %.

Léčba stadia IIIA je jednou z nejvíce kontroverzních oblastí v léčbě plicní rakoviny. Toto stadium je považováno za chirurgicky resekabilní, ale v dříve publikovaných souborech operovaných pacientů většinou 5leté přežití nemocných s postižením mediastinálních uzlin (pN2) nepřesahovalo 15-20 %. Nyní panuje shoda, že léčba by měla být založena na nejméně jedné lokoregionální modalitě (operaci a/nebo radioterapii), v kombinaci s chemoterapií. Jak tyto modality kombinovat? Nejlepší individualizovaný postup zaručuje rozhodnutí zkušeného multidisciplinárního týmu, jehož členy jsou pneumolog, klinický a radiační onkolog a hrudní chirurg, jehož hlavním oborem je operativa plicních nádorů.

Předoperační konkomitantní chemoradioterapie je vhodná zejména u tumorů horního sulku (Pancoastův tumor).(1) Konkomitantní chemoradioterapii jako úvodní léčbu lze doporučit také u všech hraničně operabilních nálezů, kdy samotná chemoterapie představuje vyšší riziko selhání s nemožností radikality dalšího postupu. V případě předoperační chemoradioterapie by při následné operaci nemělo dojít k pneumonektomii, protože se tak podle randomizované studie(2) výrazně zvyšuje riziko pooperačního úmrtí, i když další autoři toto riziko zpochybňují. Opět je nutno zdůraznit individuální přístup se zhodnocením všech charakteristik nemocného.

Pooperační terapie nemocných s NSCLC stadia IIIA Ozařování po radikální resekci ve stadiu IIIA-N2 podle metaanalýzy starších studií (v nichž nebyly použity moderní ozařovací techniky) prodloužilo jen dobu do progrese, nikoli celkové přežití,(3) zatímco podle novější analýzy severoamerické databáze SEER zlepšila pooperační radioterapie i dobu přežití.(4) U nemocných ve stadiu N2 primárně operovaných může být pooperačně doporučena chemoradioterapie – sekvenční nebo konkomitantní. V případě neradikálního výkonu (R1 nebo R2 resekce) je pooperačně standardem konkomitantní CHRT.

Léčba nemocných s inoperabilním lokálně pokročilým onemocněním (IIIB) U nemocných v dobrém celkovém stavu s primárně inoperabilním nádorem je standardním postupem konkomitantní chemoradioterapie, která je účinnější než radioterapie samotná nebo než sekvenční chemoradioterapie.( 5) Radioterapie by měla být zahájena nejpozději po druhém cyklu chemoterapie, jinak narůstá riziko lokální progrese a nemožnosti podat radikální dávku záření. Prospěch indukční nebo konsolidační chemoterapie před nebo po vlastní konkomitantní chemoradioterapii nebyl prokázán, ale publikované studie neměly statistickou sílu prokázat rozdíl mezi 2 (s aplikací během ozařování) nebo 4 cykly chemoterapie. Většina autorů se nyní přiklání k podání chemoterapie v délce 4 cyklů, které by měly zajistit nejlepší systémový účinek pro kontrolu mikrometastáz. Obvyklou radiační dávkou je normofrakcionace 60-70 Gy po dobu 6-7 týdnů. Studie s eskalací dávky z 60 Gy (standard dose, SD) na 74 Gy (high dose, HD) byla prezentována v roce 2013 na konferencích ASCO a následně IASLC a bylo prokázáno horší celkové přežití v rameni s vysokou dávkou (SD vs. HD: 28,7 vs. 19,5 měsíce, p=0,0007), přičemž četnost příčin úmrtí byla v obou ramenech shodná – nádor plic (72,2 % vs. 73,5 %, p=0,84). Dřívější úmrtí se přičítá toxicitě vyšší dávky, ale není vůbec zřejmé, proč je vyšší dávka spojena i s horší lokální kontrolou – četnost lokální progrese po 18 měsících sledování byla 25,1 % vs. 34,3 % pro SD a HD pacienty (p=0,03). (6) Standardem tedy zůstává nižší dávka 60 Gy. Přínos konkomitantní radioterapie byl prokázán i v paliativním režimu u pacientů, kde nebylo možné podat radikální dávku záření,(7) přežití bylo prodlouženo na 12,6 měsíce v rameni s časnou konkomitantní chemoradioterapií oproti 9,7 měsíce v rameni s chemoterapií samotnou. Konkomitantní chemoradioterapie je převažujícím léčebným postupem (nad 90 %!) hlavně v USA, Kanadě a v Austrálii, zatímco v západní Evropě, Asii a jižní Americe klesá podíl konkomitantního postupu na 66 % a ve východní Evropě se indikuje konkomitantní chemoradioterapie jen u 28 % pacientů.(8) Důvody, proč se tento prokazatelně nejúčinnější postup u nás nevyužívá v plném rozsahu, nejsou jasně pojmenované a měly by být jedním z témat panelové diskuse na PragueONCO 2014.

Literatura

  1. Rusch VW, Giroux DJ, Kraut MJ, et al. Induction chemoradiation and surgical resection for superior sulcus non-small-cell lung carcinomas: long-term results of Southwest Oncology Group Trial 9416 (Intergroup Trial 0160). J Clin Oncol 2007;25: 313-318.
  2. Albain KS, Swann RS, Rusch VW, et al. Radiotherapy plus chemotherapy with or without surgical resection for stage III non-small-cell lung cancer: a phase III randomised controlled trial. Lancet 2009 Aug 1;374(9687):379-86. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60737-6. Epub 2009 Jul 24.
  3. PORT Meta-analysis Trialists Group Postoperative radiotherapy in non-small-cell lung cancer: systematic review and meta-analysis of individual patient data from nine randomised controlled trials. Lancet 1998 Jul 25;352(9124):257-63.
  4. Lally BE, Zelterman D, Colasanto JM, et al. Postoperative radiotherapy for stage II or III non-small-cell lung cancer using the surveillance, epidemiology, and end results database J Clin Oncol 2006 Jul 1;24(19):2998-3006. Epub 2006 Jun 12.
  5. Auperin A, le Péchoux C, Rolland E, et al. Meta-analysis of concomitant versus sequential radiochemotherapy in locally advanced non-small cell lung cancer. J Clin Oncol 2010;28:2181-2190.
  6. Bradley JD, Paulus R, Komaki R, et al. Radiation Therapy Oncology Group A randomized phase III comparison of standard-dose (60 Gy) versus high-dose (74 Gy) conformal chemoradiotherapy with or without cetuximab for stage III non-small cell lung cancer: Results on radiation dose in RTOG 0617. J Clin Oncol 2013;31(15S), Abstract No: 7501.
  7. Strøm HH, Bremnes RM, Sundstrøm SH, Helbekkmo N, Fløtten Ø and Aasebø U. Concurrent palliative chemoradiation leads to survival and quality of life benefits in poor prognosis stage III non-small-cell lung cancer: a randomised trial by the Norwegian Lung Cancer Study Group. British Journal of Cancer 2013;109:1467-1475 | doi: 10.1038/bjc.2013.466.
  8. Thatcher N, Shepherd FA, Mitchell P, Socinski MA, Paredes A, Lambrechts M, Zemanova M, et al. Geographic differences in the combined-modality treatment of stage III unresectable non-small cell lung cancer: Results from a global phase III trial of tecemotide (L-BLP25). Journal of Thoracic Oncology Volume 8, Supplement 2, November 2013, abstract O2.01, pp S135.

 e-mail: Milada.Zemanova@vfn.cz]

Datum přednesení příspěvku: 23. 1. 2014