Lidský nádorový supresor p53 zastavuje růst a indukuje diferenciaci ptačích monoblastů.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 239 (p247)

Autoři: Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D.; Ing. Viktor Horváth, Ph.D.; prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.; Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Úvod
Nádorový supresor p53 dokáže ovlivit osud potenciálně maligních buněk tím, že buď navodí jejich smrt apoptózou, aktivuje jejich diferenciační potenciál nebo zastaví jejich proliferaci [1]. Během tvorby nádoru proto často dochází k ztrátě nebo mutaci p53. I když k inaktivaci p53 dochází u hematopoietických malignancí méně často než u solidních nádorů [2], cílená exprese p53 stimuluje diferenciaci řady leukemických buněk – např. L12-pre-B buněk, erytroleukemických buněk K562, promyelocytiků HL-60, monoblastů U937 i myeloblastů M1/2 [3-8]. V této práci jsme navodili ektopickou expresi cDNA kódující lidský protein p53 v ptačích monoblastech transformovaných onkogenem v-myb (BM2) a vyhodnotili jeho účinek na proliferaci, diferenciaci a programovanou buněčnou smrt. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007