Lipidomická diferenciace nádorové tkáně prsu a sousední normální tkáně pomocí LC/MS, MALDI-MS a vícerozměrné statistické analýzy

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Moderní patologie pro onkologii

Číslo abstraktu: 01

Autoři: Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.; Ing. Eva Cífková, Ph.D.; V. Chagovets; Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.; Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.; Doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Komplexní lipidomický přístup pro analýzu nádorové tkáně prsu a sousední normální tkáně je založen na kombinaci analytických dat získaných pomocí chromatografie hydrofilních interakcí (Hydrophilic interaction liquid chromatography, HILIC) ve spojení s hmotnostní spektrometrií (Mass spectrometry, MS) pro kvantifikaci tříd lipidů, ionizace a desorpce laserem na účasti matrice (Matrix-assisted laser desorption/ionization, MALDI ) ve spojení s hmotnostním spektrometrem orbitrap s ultravysokým rozlišením a přesným určením m/z. Všechna naměřená data pro 10 pacientů byla statisticky vyhodnocena pomocí vícerozměrných statistických metod (Orthogonal 2 projections to latent structures, O2PLS). Mezi vzorky nádoru a sousedních normálních tkání byly nalezeny statisticky významné rozdíly, takže na základě lipidomické analýzy pomocí hmotnostní spektrometrie lze rozlišit nádorové tkáně pro rakovinu prsu a normální tkáně. V nádorové tkáni je pozorován výrazný nárůst koncentrace několika tříd lipidů, jako např. fosfatidylinositoly (PI), fosfatidylethanolaminy (PE), fosfatidylcholiny (PC) a lysofosfatidylcholiny (LPC). Dále dochází také ke změně koncentračních profilů uvnitř jednotlivých skupin fosfolipidů. Výrazný pokles koncentrace je pozorován pro ether- a vinyl- (plazmalogeny) lipidy pro PE, ale nikoliv pro PC.

Tato práce byla podpořena grantovým projektem ERC CZ No. LL1302 financovaným MŠMT.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014