Low grade gliómy – indikácie a úskalia rádioterapie.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XX. Nádory centrálního nervového systému

Číslo abstraktu: 183

Autoři: MUDr. Elena Bolješíková, CSc.; MUDr. Martin Chorváth; MUDr. Viťazoslav Belan; RNDr. , PhDr. Martina Ondrušová, Ph.D.

Incidencia nádorov CNS v SR(2002) je M 5,7/100 000, Ž 4,7/100 000 v absolútnych číslach(M 150, Ž 130), z toho 80% predstavujú gliómy. Podiel low grade(LG) gliómov je 10%.
Indikácia rádioterapie u LG gliómov je kontroverzná. Väčšinou sa jedná pomaly rastúce nádory u mladších pacientov v dobrom výkonnostnom stave s veºkou pravdepodobnosťou prežívania 5-10 rokov, u ktorých potenciálna možnosť neskorých postradiačných zmien v zmysle radiačnej nekrózy predstavuje významné zníženie kvality života. Príspevok analyzuje: kedy indikovať rádioterapiu, s akou dávkou na frakciu, celkovou dávkou, ožarovaným objemom a radiačnou technikou. Analyzujú sa i potenciálne neskoré komplikácie radiačnej terapie ako aj možnosti ich redukcie.
Za negatívne prognostické faktory sa považuje: vek>40 rokov, astrocytóm bez oligokomponenty, priemer nádoru > 6.0 cm., nádor presahujúci cez stredočiarové štruktúry, prítomnosť neurologického deficitu pred chirurgickou liečbou. Ak má pacient viac ako 2 faktory patrí do high risk skupiny.
Je vhodné, aby rozhodnutie o optimálnom terapeutickom postupe u pacientov s low grade gliómami bolo prijímané na multidisciplinárnej komisii zloženej z neurochiruga, patológa, neuronkológa, radiačného onkológa a rádiodiagnostika, nakoºko rozhodnutie sa opiera o novšie diagnostické metódy ako magnetickorezonančná spektroskopia (MRS), perfúzne a difúzne MR.

Grant VEGA č. 1/3430/06

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007