Lze využít cirkulující DNA jako vhodný zdroj pro vyšetřování mutací v predikci odpovědi biologické léčby pacientů s kolorektálním karcinomem? Srovnání mutačního profilu primárního nádoru, cirkulující DNA a metastatických ložisek.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: 22. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 195

Autoři: RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.; Barbora Belšánová; MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.; doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; MUDr. Gabriela Vepřeková; as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

 

   Prognóza přežití nemocných s pokročilými formami nádoru tlustého střeva a konečníku se s příchodem cílené biologické léčby výrazně zlepšila. Neodmyslitelnou součástí této nové léčebné modality je vyšetřování molekulárních prediktorů léčebné odpovědi. U aplikace terapie zamířené na blokaci EGFR signální dráhy je tak klíčové vyloučení přítomnosti mutací KRAS, v menší míře i BRAF a v blízké době lze očekávat další markery, např. PIK3CA, HER2 atd. Vzhledem k časté inoperabilitě a nedostupnosti tumorózní tkáně pro bioptické vzorkování jsou v poslední době vysoké naděje vkládány do možnosti vyšetřování volné cirkulující tumorové DNA jako alternativního zdroje pro zjištění molekulárního profilu primárního nádoru či vzdálených metastáz. V této souvislosti je však často zmiňovaným tématem stupeň korelace molekulárně biologických vlastností volné cirkulující tumorové DNA s DNA v původní nádorové tkáni.

   U skupiny 190ti pacientů jsme prováděli vyšetřování mutačních profilů sady genů KRAS, BRAF, PIK3CA, APC a TP53. U podskupiny 36ti pacientů byla stejná sada vyšetřena i v přítomné volné nádorové DNA a dále taktéž ve vzdálených metastázách. Následně byly zjištěny významné rozdíly ve výskytu mutačních kombinací v jednotlivých zdrojích genetického materiálu. Výsledky mají přímý dopad pro případné využití volné cirkulující DNA jako vhodného diagnostického zdroje genetického materiálu.

Projekt byl financován grantem IGA MZ ČR NS9809-4.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012