Mají nádorové markery prognostický význam u nemocných radikálně operovaných pro nemalobuněčný plicní karcinom? (Pilotní studie).

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVIII. Bronchogenní karcinom

Číslo abstraktu: 173

Autoři: As. MUDr. Jarmil Šafránek, PhD.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; Doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc.; MUDr. Vladimír Špidlen; doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.; as. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; M. Čásová; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Cíl
Cílem studie bylo zjistit prognostický význam nádorových markerů u nemocných operovaných s diagnózou nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) na chirurgické klinice FN Plzeň.
Materiál a metodika
Do studie bylo zařazeno 34 nemocných s NSCLC ve věku 52-75 let. Klinické sledování probíhalo po dobu 18 měsíců od operace. Dle follow up jsme rozdělili pacienty do dvou skupin: 22 nemocných bez známek progrese a 12 nemocných s progresí nádoru. Hodnoceny byly následující nádorové markery: Tymidinkináza (TK), tkáňový polypeptidový specifický antigen (TPS), karcinoembrionální antigen (CEA), neuron specifická enoláza (NSE) a fragment cytokeratinu 19 (CYFRA 21-1. Vyšetření nádorových markerů bylo prováděno před operací, týden po operaci a 6 a 12 měsíců po operaci. Statistická analýza byla provedena využitím software CRAN release 2.4.0.
Výsledky
Před operací jsme prokázali signifikantně zvýšenou frekvenci hodnot nad cut off u thymidinkinázy, TPS a CYFRA 21-1 a současně i zvýšený medián ve skupině nemocných s progresí nádoru. Bezprostředně po operaci docházelo k signifikantnímu zvýšeí thymidinkinázy a TPS u obou skupin nemocných a signifikantnímu poklesu CYFRA 21-1. Vzestup TK a TPS, který jsme ověřili je nespecifický a souvisí s regeneračními pochody po provedeném chirurgickém zákroku a nikoliv se závažností maligního onemocnění. Důkazem toho mimo jiné je i neexistující rozdíl mezi pooperačními hladinami TK a TPS v obou skupinách. Statisticky významný rozdíl v sérových hladinách nádorových markerů mezi oběma skupinami byl prokázán rok po operaci u TK (p=0,0176), TPS (p=0,0378) a CYFRA 21-1 (p=0,0179). Významnou rozdílnost ve frekvenci překročení cut off vykazuje pouze CYFRA 21-1 a to v období půl roku (p=0,0105) a rok po operaci (p=0,0263). Při sledování vztahu nádorových markerů k histologickému typu nádoru jsme prokázali, že CYFRA 21-1 (p=0,0202) v období rok od operace predikuje riziko recidivy u epidermoidní formy NSCLC a CEA (p=0,0357) u adenokarcinomu plic.
Závěr
Na základě naší pilotní studie se jeví TK a TPS a CYFRA 21-1 jako prognostické markery u nemocných s NSCLC a zdají se být vhodnými parametry pro follow up. CEA a CYFRA 21-1 korelují s histologickým typem nádoru.

Tato práce byla podpořena grantem IGA NR 9343-3 a výzkumným záměrem VZ MSM 0021620819.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007