MALIGNÍ MEZOTELIOM PLEURY - VÝSLEDKY LÉČBY KOMBINACÍ PEMETREXEDU A CISPLATINY V ČR

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 127

Autoři: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Ivona Grygárková; prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; Doc. MUDr. František Salajka, CSc.; L. Nováková; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; PhDr. Karel Hejduk

 Východiska:

MMP patří mezi nejmalignější a nejhůře ovladatelné nádory v humánní medicíně, jeho vznik je úzce navázán na expozici azbestu. MMP se vy­skytuje u horníků v dolech, kde se azbest dobývá, u zaměstnanců loděnic či továren přímo zpracovávajících azbest, u jejich rodinných příslušníků a dále u osob bydlících blízko uvedených provozů. V ČR se azbest používal nejčastěji ve stavebním průmyslu k výrobě krytin, azbesto-cementových rour a jiných nehořla­vých materiálů. Průměrná incidence v ČR je 0,41/100 000, prevalence má vzrůstající tendenci a v roce 2009 činila 0,67/100 000. I když se ve většině větších zá­vodů přestal již azbest používat, předpokládá se, že v příštích desetiletích bude u nás ještě incidence MMP stoupat. Je to proto, že k vzniku malignity dochází za mnoho let po expozici azbestu.

Materiál a metody:

Práce uvádí výsledky prospektivně sledované léčby maligního mezoteliomu pleury (MMP) v České re­publice podle dat registru vedeného IBA Brno od ledna 2008.

Výsledky:

Ve studii je hodnoceno 121 nemocných z 9 center, největší výskyt je v Olomouckém kraji, kde se azbest donedávna zpracovával ve dvou eternitkách. V souboru bylo 88 mužů a 33 žen. Průměrný věk byl 61 let (26-84). Profesionální expozice azbestu byla zjištěna u 24,7 % nemocných s mediánem 15 let. U 62 % byl histologicky ověřen epiteliální typ nádoru. Léčbu ukončilo 109 nemocných. Parciální nebo kompletní remise se vyskytla u 32,2 %, stabilizace u 47,7 % nemocných. Dosažený medián celkového přežití byl 19,9 měsíců, medián času do progrese byl 8,2 měsíce, což jsou hodnoty výrazně lepší než v registrační studii Vogelzanga z roku 2003, která se liší především tím, že jen částečně byla používána suplementace vitaminy, která patří k rutinní podpůrné léčbě. Tolerance léčby byla dobrá, jen v jednom případě vedla k předčasnému ukončení léčby. Vedlejší účinky se vyskytly u 25,9 %, nejčastěji šlo o neutropenii.

Závěr:

Pemetrexed v současné době znamená terapii volby u všech inoperabilních nemocných s MMP.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013