Měření cytotoxicity protinádorovýchT lymfocytů pomocí neradioaktivního testu

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nádorová imunologie a buněčná terapie

Číslo abstraktu: 54

Autoři: MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; Mgr. Darina Očadlíková; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Cytotoxický efekt protinádorových T lymfocytů je standardně prokazován pomocí radioaktivního testu s chromem 51Cr. Tento test se používá více než 30 let, má však některé zásadní omezení: vysoké procento nespecifického pozadí, nízkou citlivost a používání radioaktivních látek ohrožujících obsluhující personál. Vědomi si těchto limitací, zavedli jsme na našem pracovišti nový neradioaktivní cytotoxický test s využitím flourochromu 5-(6-) karboxyfluorescein diacetát sukcinimidyl esteru (CFSE) a propidium iodidu, spolu se 7-amino aktinomycinem D. CFSE je nefluoreskující vitální barvivo volně procházející buněčnou membránou do buněk, kde je intracelulárními esterázami přeměněno na fluoreskující, membránou nepropustnou sloučeninu, která se navíc váže na intracelulární proteiny a zajišťuje tak značení buněk po dobu několika dní.
Test s CFSE má kromě eliminace zdravotního rizika plynoucího z použití radioaktivního materiálu značné výhody oproti dosud nejčastěji používanému testu s radioaktivním 51Cr. Jedná se především o vyšší senzitivitu, možnost sledovat jednotlivé buněčné populace, možnost sledovat značené buňky v rámci smíšené lymfocytární kultury několik dní a zahrnout tak do hodnocení i pomaleji probíhající mechanismy buněčné smrti. Velkým přínosem je možnost kvantifikace cytotoxického efektu a možnost simultánního hodnocení imunofenotypu buněk pomocí exprese znaků na povrchu buněk.
Značené T lymfocyty kultivujeme s terčovými nádorovými buň kami ve smíšené lymfocytární kultuře v různých poměrech T lymfocytů a terčových buněk. Cytolytickou aktivitu T lymfocytů sledujeme po 4, 24, 48 a 72 hodinách a v některých případech i po 7 dnech. Pro naše účely se ukazuje optimální poměr 10:1, což je ve shodě s dříve publikovanými daty (Sheehy 2001, Lecoeur 2001.
V naší sérii sedmi experimentů se nám podařilo prokázat významný cytotoxický efekt expandovaných myelom-specifických alogenních T lymfocytů vůči myelomovým buňkám.

Podporováno grantem IGA MZČR 7574-3.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004