Měření koncentrace metalothioneinu v nádorové tkáni a sliznici pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 003p

Autoři: prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.; MUDr. Zuzana Horáková; MUDr. Richard Salzman; MUDr. Hana Binková, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; O. Blaštík; Mgr. Jitka Petrlová, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Úvod: Metalothionein (MT) je ubikvitní, nízkomolekulární, intracelulární protein, bohatý na cystein, učastnící se homeostázy a detoxikace těžkých kovů. Biologické funkce MT zahrnují metaloregulační funkce v proliferaci, diferenciaci, apoptóze, ochraně proti oxidačnímu stresu a chemorezistenci. V posledních letech je MT intenzivně zkoumán jako potencionální nádorový marker, přičemž se využívají imunohistochemické metody. V naší studii jsme zkoumali koncentraci MT v nádorové tkáni a zdravé sliznici elektroanalyticky.
Cíl studie: Srovnání koncentrace MT v nádorové tkáni a zdravé sliznici a její korelace s klinickopatologickými parametry.
Metody: 21 pacientům se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku jsme při diagnostické endoskopii nebo onkochirurgickém výkonu odebírali vzorky tumoru a zdravé sliznice. Po homogenizaci vzorků se koncentrace MT stanovovala elektroanalyticky. Rozdíly v hodnotách v uvedených tkáních jsme statisticky vyhodnocovali podle Spearmanova koeficientu korelace a neparametrického MannWhitneyho testu.
Výsledky: Průměrná koncentrace MT v nádoru byla 8,67μl/ml (medián 7,18 μl/ml), ve sliznici 5,17 μl/ml (4,48 μl/ml). Zjistili jsme statisticky významný rozdíl obsahu MT v nádorové tkáni a ve sliznici (p = 0,04). Významný vztah mezi hodnotou MT a věkem, pohlavím pacientů, lokalizací tumoru, stagingem a gradingem nebyl naměřen.
Závěr: V ORL oblasti dosud chybí nádorový marker, který by měl praktické využití. V posledních letech byl u malignit v oblasti hlavy a krku i u jiných lokalizací studována exprese MT se slibnými výsledky. Overexprese MT byla většinou asociována s vyšší proliferační aktivitou a horší prognózou onemocnění. Tyto výsledky se opíraly o imunohistochemické stanovení exprese MT v tkáních.
V naší studii jsme využívali elektrochemického měření koncentrace MT v homogenizované nádorové tkáni a sliznici. MT u tumorů byl signifikantně vyšší než u sliznic. Korelace se stagingem, gradingem a dalšími ukazateli se nepodařilo prokázat.
Pro větší objektivizaci a zjištění dalších souvislostí bude nutné vyšetření většího souboru pacientů a srovnání s imunohistochemickým vyhodnocením výsledků.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006