METASTATICKÝ A INOPERABILNÍ BAZOCELULÁRNÍ KARCINOM LÉČENÝ VISMODEGIBEM

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky; Maligní melanom a nádory kůže

Téma: XVI. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: XVI/212

Autoři: MUDr. David Šulc; MUDr. Denisa Šmejkalová

Kazuistika se zabývá případem metastazujícího a zároveň inoperabilního bazocelulárního karcinomu (BCC) léčeného vismodegibem. Metastazující BCC je velmi vzácné onemocnění. Díky možnosti inhibice Sonic hedgehog (SHH) signální dráhy tato diagnóza reprezentuje novou a zajímavou oblast cílené léčby.

Charakteristika pacienta:

Žena, rok narození 1944, PS 0. V roce 2005 odstraněn bazaliom z pravé bederní oblasti. 4/2015 excize recidivy z hrudníku vpravo, extirpace paketu uzlin z pravé axily. Histologicky v obou preparátech potvrzen bazaliom. Referována na naše oddělení v květnu 2015 s návrhem na RT pravé axily, ale sama pacientka již v době popisuje „pnutí" v axile levé. Klinicky patrný hmatný tuhý paket uzlin v levé axile. Pro podezření na pokročilé onemocnění doplněno CT krku a hrudníku: zcela drobný poop. absces v pravé axile a v.s. reaktivní LU nad ní. Tu ložisko/meta LU v levé axile a podél ventrální stěny v. subclavia l. sin. až do levého nadklíčku, v tuku. Velikost 85 mm. V.s. několik málo meta v obou plicních křídlech. Dle RDG vizity zhodnocen nález v axile jako inoperabilní a nález v plicích jako jednoznačné metastázy. Nález tedy splňoval obě kritéria pro indikaci vismodegibu - inoperabilita i metastazující BCC. Léčba vismodegibem byla zahájena 29. 6. 2015. Jde o první pacientku léčenou vismodegibem v ČR mimo klinickou studii. Dávkování 150 mg (1 tbl) denně po celou dobu léčby. Tolerance vynikající, z nežádoucích účinků patrna pouze dysgeuzie. Subjektivně příznivé hodnocení efektu léčby - pacientka pozoruje sama zmenšení infiltrátu v axile a zlepšení hybnosti LHK. Klinické hodnocení efektu po šesti týdnech léčby: zmenšení infiltrátu v axile cca na polovinu - z 8 cm na 4 cm. Po 12 týdnech léčby provedeno přešetření na CT: parciální regrese meta v levé axile, retroklavikulárně vlevo i v obou plicních křídlech. Odpovědi po 12 týdnech léčby hodnocena jako PR dle RECIST. Další přešetření - CT hrudníku 28/12/2015: CR v plicích, v axile PR - velikost ložiska 45 mm.

Závěr:

Tč. je pacientka osm měsíců léčena vismodegibem s výborným efektem a tolerancí. Na BOD budou formou posteru prezentována data z 10měsíčního sledování vč. obrazové dokumentace

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016