Methylace tumor supresorových genů u hepatocelulárního karcinomu

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p08

Autoři: Mgr. Martin Mžik; Mgr. Marcela Chmelařová; Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.; Jana Nekvintová

Hepatocelulární karcinom (HCC) patří mezi méně častá nádorová onemocnění, avšak představuje 90 % všech primárních jaterních malignit. V E vropě dosahuje incidence 2 až 11 případů na 100 000 obyvatel. Onkogeneze HCC je důsledkem souboru biologických a genetických poškození buňky, kde se uplatňuje kombinace defektu tumor supresorových genů a aktivace onkogenů s významným podílem epigenetických mechanizmů. U HCC dochází ke změnám v methylaci širšího spektra genů i ke změně profilu mikroRNA . V této studii byly porovnávány rozdíly v methylaci promotorů tumor supresorových genů ve vzorcích hepatocelulárního karcinomu a okolní nenádorové tkáně. Pomocí methylačně specifické MLPA (multiple ligation probe assay) bylo identifikováno pět diferenciálně methylovaných tumor supresorových genů při cut-off methylace 20 % a hladině významnosti 0,05 (Wilcoxonův test) – PAX5, PAX6, WT1, GSTP1 a PYCARD . Výsledky byly konzistentní na více hladinách cut-off i přímém porovnání naměřených hodnot, a to jak v párovém, tak nepárovém srovnání. Methylace promotorů genů PAX6 (paired box gene 6, genový regulátor exprimovaný zejména ve vyvíjející se nervové a oční tkáni), WT1 (Wilms tumor 1, gen klíčový při vývoji urogenitálního traktu a mutovaný u části pacientů s Wilmsovým tumorem) a PYCARD (PYD and CARD domain containing, protein zprostředkující tvorbu velkých komplexů signálních drah apoptózy a zánětu cestou aktivace kaspáz) byla zjištěna výlučně ve vzorcích nádorové tkáně. Důsledky těchto epigenetických změn pro patogenezi HCC jsou předmětem dalšího zkoumání.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906), MŠMT ČR CZ.1.07/2.3.00/20.0019, SVV LF UK HK 266902 a 264902

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014