Metody nukleární medicíny v onkologické gynekologii

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 88

Autoři: MUDr. Jaroslav Staníček; MUDr. Karol Bolčák; D. Papírková; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; Ing. Jiří Bartl

Přednáška je určena pro pracovní setkání gynekologů v rámci Brněnských onkologických dnů 2004 a koncipována jako seznámení s možnostmi, které nukleární medicína jako obor a zvláště oddělení NM MOÚ nabízí k využití pro gynekologickou onkologii.
Mimo tzv. klasických metod /scintigrafie skeletu, dynamická nefrografie/ a některých novějších /značené monoklonální protilátky/ je věnována hlavně možnostem a propagaci positronové emisní tomografie /PET/ v diagnostice i sledování léčby. Nukleární medicína pracuje s detekcí gamma záření radionuklidů intrakorporálně, nejčastěji intravenosně, aplikovaných. Detektory gamma kamery snímají rozložení aktivity v prostoru a čase, výsledkem jsou statické či dynamické scintigramy. Jako radioindikátory jsou využívány isotopy určitých prvků, které, zabudovány do molekul, se účastní biochemických pochodů. Na tomto principu spočívá tzv. metabolické zobrazení metodami nukleární medicíny, na rozdíl od zobrazení anatomického.
Princip metabolického zobrazení lze objasnit nejlépe na příkladu positronové emisní tomografie. Stejně jako běžná scintigrafie registruje záření vycházející z pacienta po předchozí aplikaci radioisotopu. V klinické praxi je zatím nejvíce rozšířeno použití fluordeoxyglukosy /FDG/, kdy v molekule glukosy je pro detekci jedna hydroxylová skupina nahrazena positronovým zářičem 18F. V buňce jsou normální glukosa i FDG ve vzájemné kompetici fosforylovány, avšak na rozdíl od normální glukosy se FDG již dalších kroků glykolysy neučastní a je akumulována. Metoda je založena na skutečnosti, že nádorové buňky velmi výrazně akumulují FDG, takže je dosaženo potřebného kontrastu k zobrazení nádoru proti pozadí. Podle míry akumulace FDG nádorovými buň kami je pak možno zobrazit ložiska od cca 5mm.
Hlavní výhodou metabolického zobrazení je možnost sledování funkce, hlavní nevýhodou je nedostatek anatomické informace. Tento nedostatek je pak v moderní době, díky výpočetní technice, eliminován fuzí anatomického i metabolického obrazu. Fuzi lze provádět nejen u obrazů získaných současně /PET/CT/, ale i odděleně /PET, CT, NMR/, pokud jsou data dostupná v digitální podobě. FDG PET je metodou vhodnou pro použití i mu nádorů v gynekologické oblasti.
Nejvíce prací je věnováno ovariálnímu karcinomu. Podle našich zkušeností je však slibné použití i pro jiné gynekologické topiky, zejména kvůli dostupnosti kamer s moderními materiály scintilátorů značně zlepšujících detekční účinnost.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004