METYLÁCIA SHOX2 GÉNU AKO DIAGNOSTICKÝ MARKER KARCINÓMU PLÚC

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika; Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XXIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXIII/138

Autoři: RNDr. Milan Konečný, CSc.; Doc.RNDr. Iveta Waczulíková, Ph.D.; Mgr. Lenka Dolešová; doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.; MUDr. Helena Novosadová; Mgr. Ján Markus, Ph.D.

 

Karcinóm pl’úc predstavuje celosvetovo najčastejšiu malignitu a hlavnú príčinu smrti a jeho vznik je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov, jednak genetických, epigenetických ako aj environmentálnych. Väčšina prípadov karcinómu pl’úc, približne 80-90 %, je spájaných s fajčením. Na základe histológie môžeme nádory pl’úc rozdeliť na nemalobunkové (85 %) a malobunkové karcinómy, pričom toto rozdelenie má výrazný vplyv na klinický manažment, prognózu a liečbu pacientov. Nedostatok efektívnych prostriedkov diagnostiky karcinómu pl’úc v skorých štádiách (pred metastázovaním ochorenia alebo infiltráciou lymfatických uzlín) má za následok vysokú hodnotu 5-ročnej mortality, na úrovni 80-85 %. Aktuálne dáta podporujú dôležitú úlohu genetických a epigenetických markerov v procese karcinogenézy. Pritom najčastejšie pozorované udalosti v rámci tohto ochorenia sú epigenetické zmeny ako napr. metylácie DNA promótorov asociovaných s potláčaním funkcie génov. Gén SHOX2 (short stature homeobox 2 gene) je lokalizovaný na 3. chromozóme (3q25.32), má velkosť 10 kb a pozostáva zo 7 exónov kódujúcich proteín pozostávajúci z 319 aminokyselín. V rámci SHOX2 génu sú lokalizované dve velké CG bohaté oblasti, tzv. CpG ostrovčeky, jeden o velkosti 1 kb na 5'konci a druhý 500 bp dlhý na 3'konci proteínu. Aberantná metylácia SHOX2 je typickým znakom tumorov pl’úc a jej testovanie bolo validované na vzorkách bronchiálnych laváží suspektných pacientov vrátane vzoriek s negatívnym cytologickým nálezom a bez vizuálnej detekcie tumoru zobrazovacími metódami. Marker metylácie SHOX2 v krvnej plazme bol však taktiež publikovaný ako špecifický a senzitívny diagnostický test, a preto je dôležité podrobne preskúmať benefity a limity tejto neinvazívnej analýzy v porovnaní s testom bronchiálnej laváže.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016