MEZOTELIOM PERITONEA PO PROFESNÍ EXPOZICI AZBESTU – TRNITÁ CESTA K UZNÁNÍ NEMOCI Z POVOLÁNÍ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XXI. Nádory hrudníku, plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXI/ 312

Autoři: MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.; prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.; MUDr. Viera Babičová

Východiska:

 K profesním nádorovým onemocněním způsobeným azbestem v ČR řadíme mezoteliom, bronchogenní karcinom, karcinom laryngu a karcinom ovaria. Profesní mezoteliom postihuje častěji pleuru, vzácněji peritoneum, možné je i postižení perikardu nebo obalu testis.

Popis případu:

Pacientkou je 48letá žena, u které byla provedena LAVH s adnexektomií pro uterus myomatosus. Peroperačně byly zjištěny drobné miliární efl orescence na peritoneu, histologicky šlo o dobře diferencovaný papilární mezoteliom peritonea. Vzhledem k anamnéze možné profesní expozice azbestu byla pacientka odeslána k pracovnělékařskému šetření. Standardní hygienické šetření na pracovišti ukázalo, že posuzovaná dříve devět let uklízela v prostorách svařovny. Expozici prachu s obsahem azbestových vláken nebylo možno na místě objektivně prokázat, ale ani vyloučit. Prašnost v budově mohla pocházet ze staré zátěže, z období, kdy se používaly různé azbestové prvky (zástěny, závěsy). Připuštěna byla i přítomnost azbestu ze stavebních konstrukcí. Stanovisko hygienika k podmínkám vzniku nemoci z povolání u zaměstnavatele bylo pozitivní. Klinika pracovního lékařství zjištěný mezoteliom peritonea uznala jako nemoc z povolání podle kapitoly III, položky 2 písm. c) platného seznamu nemocí z povolání. Zaměstnavatel se proti lékařskému posudku odvolal. Při novém podrobném rozboru pracovní expozice dva bývalí zaměstnanci svědeckou výpovědí potvrdili práci posuzované v prostorách, kde byly uskladněny a používány azbestové produkty a přípravky, se kterými přicházela do styku. Na základě nově zjištěných skutečností byl mezoteliom u posuzované novým lékařským posudkem znovu uznán za nemoc z povolání. Bylo ohodnoceno bolestné ve výši 1 000 bodů a ztížené společenské uplatnění ve výši 2 800 bodů.

Závěr:

 U všech diagnostikovaných mezoteliomů se musíme zaměřit na profesní expozici azbestu, které se můžeme dopátrat až u 90 % nemocných. Hlavním problémem při posuzování profesionality je desítky let dlouhé období od zahájení expozice azbestu do stanovení diagnózy. Původní pracoviště často již neexistují, průkaz expozice azbestu na základě místního šetření není možný. Další komplikací bývají majetkově právní změny ve fi rmách. Finanční náhrady za poškození zdraví u posuzované zatím dosáhly téměř 500 000 Kč. V tomto případě dlužno říci, že díky dobré spolupráci klinických lékařů – onkologů, pracovních lékařů – a zejména díky téměř detektivnímu pátrání hygieniků.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015