Microarray in diagnostics of breast cancer

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: II. Rizikové faktory

Číslo abstraktu: 009

Autoři: MUDr. Marie Bendová, CSc.; Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.

Úvod:

V současné době se při terapii pacientek s BC řídíme doporučenými guidelines, založenými na závěrech četných studií. Terapii určují zejména konvenční prognostické a prediktivní faktory (dle nich pacientky dělíme do různých skupin rizika). Přesto výsledky léčby pacientek stejného stadia onemocnění při použití stej ných léčebných postupů bývají odlišné. Osud tu moru a tím osud pacientky je výsledkem interakce biologického chování tumoru a reakce hostitelského organismu. Biologické chování tumoru je dáno jeho genetickou výbavou genovou expresí. Určité genové sekvenci odpovídají určité vlastnosti tumoru. Nádory jsou výsledkem série somatických mutací, což lze zobrazit detekcí genové exprese.

Materiály a metody:

Pro zjištění genové exprese je možné využít různých metod. Autorky zmiňují gelovou elektroforézu, Blot technologie, separace DNA, in situ hybridizace, FISH (fluorescenční in situ hybridizace), PCR a srovnávací genomickou hybridizaci. Podrobněji je rozebrána metoda microarray analýzy, pomocí níž lze sestavit genový podpis tumoru a tím poměrně přesně predikovat jeho vlastnosti a biologické chování v organismu.

Výsledky:

Autorky hodnotí možnosti moderní detekce genové exprese solidních tumorů s odvoláním na již provedené trials v zahraničí. Vyzvedávají klinický přínos pro léčbu pacientek s BC, kdy je možné přesným určením míry rizika dle genového profilu tumoru vyčlenit skupinu žen s dobrou prognózou. U nich by dosud používaná terapie indikovaná podle konvenčních prognostických faktorů nebyla nutná. Tailoring therapy by ušetřila ekonomické prostředky a eliminovala případné vedlejší nežádoucí účinky chemoterapie.

Závěr:

Microarray analýzou získaný genový podpis tumoru je nový nezávislý prognostický faktor umožňující predikci biologického chování tumoru. Není závislý na konvenčních prognostických faktorech. Umožňuje volbu individuálního terapeutického postupu (tailoring tlierapy) u pacientek s BC přesným stanovením míry rizika vzhledem ke genovému profilu ‘jejich tumoru“ . Zařazení microarray analýzy genového podpisu tumoru do rozhodovacího algoritmu terapie BC pacientek se jeví jako slibný krok pro prognózu onemocnění.

Datum přednesení příspěvku: 20. 1. 2007