Mikrofluidné profilovanie expresie apoptotických génov endometriálneho karcinómu

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ I.

Číslo abstraktu: 016

Autoři: RNDr. Jozef Hatok, Ph.D.; Ing. Andrea Štefaniková, PhD. ; RNDr. Veronika Čapláková; MUDr. Erik Kúdela, Ph.D.; MUDr. Tomáš Balhárek, Ph.D.

Úvod: Endometriálna sliznica je fyzio­logicky pravidelne vystavovaná nadmernej estrogénovej stimulácii, čím dochádza k pro­liferačným a hyperplastickým zmenám. Kým simplexná hyperplázia a komplexná hyperplázia (adenomatózna bez atypií) veľmi zriedka­vo progredujú do karcinómu, adenomatózna hyperplázia endometria s atypiami je prekurzorom endometriálneho karcinómu (ECa). Okrem pôsobenia estrogénov na endometrium (END), zohráva dôležitú úlohu aj apoptóza, ktorá kontroluje bunkovú homeostázu po­čas menštruačných cyklov. Samotná apoptóza je regulovaná viacerými génmi, špeciálne však Bcl-2 génovou rodinou, avšak ich úloha pri ECa nie je presne definovaná. Preto sme sa v našej štúdii zamerali na profilovanie apoptotických génov na rozdielnych skupinách endometriálnych biopsií.

Materiál a metódy: Vytvorili sme tri rôzne skupiny vzoriek: i) kontrolná_1 (proliferačné END, n = 14); ii) kontrolná_2 (sekrečné END, n = 2); iii) karcinómová (endometriálny adeno- Ca endometroidného typu, n = 29). Po izolácii celkovej RNA z bioptických vzoriek sme vykonali reverznú transkripciu a následnú cDNA použili na kvantitatívnu analýzu pomocou real-time PCR v mikrofluidnom formáte. Samotnou array (Applied Biosystems TaqMan Human Apoptosis Array) dokážeme stanoviť 93 génov pre jednu vzorku.

Výsledky: Na základe určenia absolút­nych hladín expresie mRNA pre apoptotické proteíny sme pri korelácii dvoch skupín po­važovali za významné zmeny v hodnotách nad 2 (nadregulované) alebo pod-2 (podregulované). Medzi karcinómovou skupinou a kontrolami sme detegovali 8 génov s nadexpresiou, z toho bola polovica Bcl-2 rodiny (Bcl-2L14, Bcl-2A1, BIK, Bcl-2L11). Podobné výsledky sme zaznamenali, aj keď sme ako kontroly použili iba proliferačné END. Pri sekrečnom endometriu sme okrem 6 nadexprimovaných génov zaznamenali aj 4 podexprimované (BIRC3, BIRC7, FASLG a Bcl-2L10). Naopak, pri korelácii sekrečného END oproti proliferačnému poukazujeme až na 42 deregulovaných génov.

Záver: Zdá sa, že molekulárne zmeny génov vnútornej aj vonkajšej apoptotickej dráhy zo­hrávajú dôležitú úlohu pri cyklickom formovaní endometriálneho tkaniva. Ich význam v spojení s rozvojom karcinómového diferencovania sme detegovali na minimálnej úrovni. Dôležitá však bude analýza samotných proteínov pomocou imunohistochemickej a Western blotovej me­tódy.

Táto práca bola podporená projektom APVV-0224-12 a projektom „Zvýšenie možnos­tí kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied", ITMS kód projektu: 26110230067 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016