MIR-31-5P ZVYŠUJE PREDIKTIVNÍ HODNOTU KRAS/ NRAS/ BRAF U PACIENTŮ S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM LÉČENÝCH CETUXIMABEM

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 243

Autoři: Mgr. Jitka Vaňáčková, Ph.D.; Mgr. Petra Vychytilová-Faltejsková; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; Laura Lupini, Ph.D.; Cristian Bassi, Ph.D.; Manuela Ferracin; Barbara Zaggati; MUDr. Radim Němeček, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; Massimo Negrini; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

 Úspěšnost léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) monoklonálními protilátkami proti EGFR receptoru je podmíněná nemutovanými onkogeny KRAS, NRAS a BRAF. I přesto, že se jedná o velice účinné negativní prediktivní biomarkery, je klinický benefit léčby pozorován při bližně u čtvrtiny pacientů bez mutace v těchto genech. Je proto nutné nalézt nové biomarkery schopné predikovat odpověď na anti-EGFR terapii. Těmito biomarkery by mohly být mikroRNA (miRNA), jež jsou zapojeny do klíčových signálních drah a regulují také jednotlivé složky signální dráhy EGFR.

Soubor pacientů a metody:

 Do naší studie bylo zařazeno 50 důkladně klinicky charakterizovaných pacientů s mCRC léčených cetuximabem v kombinaci s irinotekanem. Z 50 FFPE vzorků nádorové tkáně byla izolována DNA a celková RNA obohacená o frakci krátkých RNA. Geny pro KRAS, NRAS a BRAF byly sekvenovány pomocí sekvenování nové generace, platformy Ion Torrent PGM. RNA byla použita pro stanovení exprese miR-31-5p metodikou qRT-PCR.

Výsledky:

   Bylo zjištěno, že mutace v genu pro KRAS/ NRAS/ BRAF spolu se zvýšenou hladinou miR-31-5p signifikantně korelují s časem do progrese u pacientů podstupujících anti-EGFR terapii (14 vs. 46 týdnů), (p = 0,007). V případě predikce času do progrese založené pouze na základě mutačního statusu genů pro KRAS/ NRAS/ BRAF byly mediány času do progrese 13 vs. 43 týdnů (pacienti s alespoň jednou mutací (n = 13) vs. pacienti bez mutace (n = 37), (p > 0,05). Z 37 pacientů, kteří neměli mutaci v žádném ze sekvenovaných genů, mělo 12 zvýšenou hladinu miR-31-5p, přičemž u 9 z těchto 12 pacientů nebyla pozorována léčebná odpověď na anti-EGFR terapii. Zahrnutí miR-31-5p do prediktivního modelu společně s KRAS/ NRAS/ BRAF umožní navýšení senzitivity v identifikaci pacientů, kteří nebudou odpovídat na anti-EGFR terapii.

Závěr:

 Na základě získaných výsledků se zdá, že miR-31-5p by mohla sloužit jako slibný prediktivní biomarker léčebné odpovědi na cetuximab u pacientů s mCRC, který navyšuje senzitivitu konvenčně používaného mutačního stavu genů pro KRAS/ NRAS/ BRAF.

Práce byla podpořena grantovým projektem IGA MZČR NT 13860-4/ 2012 a MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015