MiR-338-5p ovlivňuje in vitro senzitivitu glioblastomových buněk k ionizujícímu záření 

Konference: 2015 XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Molekulární mechanismy a biomarkery II

Číslo abstraktu: 029

Autoři: Bc. Andrej Bešše; doc. Mgr. Jiří Šáňa, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; Mgr. Petra Vychytilová-Faltejsková; Mgr. Jaroslav Juráček, PhD.; Mgr. Robert Iliev; Mgr. Jitka Vaňáčková, Ph.D.; MUDr. Hana Mlčochová; Mgr. Zuzana Ožanová; Parwez Ahmad; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Introduction

Multiformní glioblastom (GBM) je nejčastějším nádorovým onemocněním mozku. I přes absolvování komplexní terapie skládající se z maximální možné chirurgické resekce a následné konkomitantní chemo-radioterapie s temozolomidem se medián celkového přežívání pacientů pohybuje pouze okolo 15 měsíců od stanovení diagnózy. Tato velmi špatná prognóza je způsobena především značnou rezistencí GBM k onkologické léčbě. MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující jednořetězcové RNA schopné posttraskripčně regulovat genovou expresi. Expresní hladiny těchto molekul bývají často pozměněny u nádorových onemocnění včetně GBM a byly rovněž mnohokrát popsány v souvislosti s regulací buněčného cyklu, proliferace a radiorezistence.

Materials/methods

Exprese miR-338-5p byla analyzována u 40 FFPE vzorků GBM tkáně a 10 FFPE vzorků temporálních laloků resekovaných u pacientů s epilepsií. K následným in vitro analýzám byly použity GBM buněčné linie A172, T98G a U87MG. Buňky byly transfekovány komerčně dostupným pre-miR- 338-5p oligonukleotidem, v některý případech pak byly navíc vystaveny 5 Gy ionizujícího záření. Analýza proliferace a buněčného cyklu byla provedena pomocí MTT assaye, resp. pomocí propidium iodidu a průtokové cytometrie. Pro globální genovou expresní analýzu byla vybrána hybridizační technologie Affymetrix GeneChip Human Gene ST 1.0 array.

Results and conclusions

V naší studii jsme pozorovali pozměněnou expresi miR-338-5p u GBM v porovnání s nenádorovou mozkovou tkání. Následné in vitro analýzy odhalily vliv této miRNA na buněčný cyklus a s ním související proliferaci. Tento efekt byl pak u GBM buněk s ektopicky navýšenou hladinou miR-338-5p ještě umocněn po jejich vystavení ionizujícímu záření. Globální genová expresní analýza GBM buněk s cíleně pozměněnou expresí miR-338- 5p na závěr odhalila několik genů zapojených v regulaci proliferace, buněčného cyklu a odpovědi buňky na poškození DNA. S ohledem na tato zjištění se miR-338-5p jeví jako potenciální terapeutický cíl významně ovlivňující senzitivitu GBM buněk k ionizujícímu záření.


Práce byla podpořena grantovým projektem NT13514-4/2012 MZČR, a projektem „CEITEC - Středoevropský technologický institut” (CZ.1.05/1.1.00/02.0068).

Datum přednesení příspěvku: 3. 12. 2015