MODIFIKOVANÝ FOLFIRINOX V LÉČBĚ LOKÁLNĚ POKROČILÉHO A METASTAZUJÍCÍHO KARCINOMU PANKREATU – RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA TOXICITY

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XVII. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XVII/ 351

Autoři: MUDr. Michal Vočka; MUDr. Daniel Langer; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Východiska:

ČR patří k zemím s nejvyšším výskytem karcinomu pankreatu na světě. Pouze 8 % pacientů je primárně resekabilních, nicméně i u těchto pacientů je riziko relapsu onemocnění velmi vysoké. Dlouhou dobu byl jediným účinným lékem gemcitabin, nicméně v posledních letech přinesli změnu klinických algoritmů dva kombinované režimy: FOLFIRINOX a gemcitabin + nab-paclitaxel. Vzhledem k poměrně vysoké toxicitě trojkombinace Folfi rinox je na Onkologické klinice VFN využíván tento režim v 25% redukci bez primární profylaxe růstovými faktory s dobrými léčebnými výsledky.

Soubor pacientů a metody:

Do retrospektivní analýzy byli zařazeni všichni pacienti léčení modifikovaným FOLFIRINOXEM v období od ledna 2013 do prosince 2014 na Onkologické klinice VFN léčeni pro lokálně pokročilý a metastazující karcinom pankreatu. Cílem analýzy bylo zhodnocení četnosti a závažnosti nežádoucích účinků dávkově modifikovaného režimu Folfirinox.

Výsledky:

Bylo vyšetřeno 26 pacientů (10 lokálně pokročilých a 16 metastazujících). Medián věku byl 61,6 (v rozmezí 43–69) a všichni pacienti byli před zahájením léčby v dobrém výkonnostním stavu (PS 0 46 %, PS 1 54 % pacientů). Primární tumor byl lokalizován v hlavě pankreatu ve 46 % případů a 19 % pacientů mělo zaveden biliární stent. Medián počtu cyklů podávané terapie byl 8,5 (v rozmezí 1–19) a 15 % pacientů je stále léčeno. Z celkového počtu podaných cyklů bylo 20,4 % redukováno pro nežádoucí účinky. Výsledky hematologické a nehematologické toxicity jsou shrnuty v tab. 1. Dva pacienti museli terapii přerušit, jeden pro opakované cholangoitidy s nefunkčním žlučovým stentem a druhý pro hnisavou peritonitidu způsobenou pravděpodobně rozpadem primárního tumoru po prvním cyklu terapie.

Závěr:

Modifikovaný Folfirinox byl při zachování dobrých léčebných výsledků velmi dobře tolerován. Toxicita stupně 3 byla zaznamenána pouze u 5 pacientů (neutropenie 1krát, zvracení 2krát, průjem 1krát a parestezie 1krát).

Práce byla podpořena grantovým projektem PRVOUK-P-27/ LF1/ 1.

Hematologická toxicita

G1 n (%)

G2 n (%)

G3 n (%)

G4 n (%)

anémie

14 (53,8)

2 (7,7)

0 (0)

0 (0)

trombocytopenie

6 (23,1)

1 (3,8)

0 (0)

0 (0)

neuropenie

2 (7,7)

2 (7,7)

1 (3,8)

0 (0)

febrilní neutropenie

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

 

Nehematologická toxicita

 

 

 

 

nauzea

8 (30,8)

2 (7,7)

0 (0)

0 (0)

zvracení

1 (3,8)

5 (19,2)

2 (7,7)

0 (0)

průjem

2 (7,7)

2 (7,7)

1 (3,8)

0 (0)

parestezie

0 (0)

0 (0)

1 (3,8)

0 (0)

elevace jat. testů

10 (38,5)

3 (11,5)

0 (0)

0 (0)

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015