Molekulárně cytogenetická analýza buněk difúzních gliomů

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Nádory mozku

Číslo abstraktu: 159

Autoři: Mgr. Libuše Babická; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; MUDr. Filip Kramář; Mgr. Šárka Ransdorfová (Kurková), Ph.D.; MUDr. Petr Hrabal; Doc.MUDr. Petr Kozler 1951-, Ph.D.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

Difúzní gliomy jsou heterogenní skupina mozkových tumorů různých histologických subtypů, které se od sebe navzájem liší odezvou na léčbu a prognózou onemocnění. Nejpočetněji jsou zastoupeny nádory vycházející z astrocytární řady a z oligodendrocytů. Diagnostika difúzních gliomů založená na buněčné morfologii je subjektivní a rovněž jejich léčba je v současné době velmi problematická. Proto je nezbytné hledat nové diagnostické a prognostické ukazatele, které by umožnily stratifikaci léčby a vedly tak ke snížení morbidity a mortality nemocných. Jednou z možností je subklasifikace pacientů do diagnostických skupin podle nálezu specifických chromosomových aberací.
K detekci chromosomových aberací v gliálních buňkách používáme I-FISH s lokus-specifickými a/nebo α-satelitními sondami od firmy Abbott-Vysis™. V závislosti na typu nádoru sledujeme nejčastější chromosomové aberace, tj. delece tumor-supresorových genů p53, p16. a RB1., delece chromosomových oblastí 1p36 a 19q13, amplifikace EGFR. genu, trisomie chromosomu 7 a monosomie chromosomu 10. U vybraných pacientů využíváme k analýze chromosomových aberací metodu komparativní geonomové hybridizace (CGH). Vyšetřujeme vzorky tkáně tumoru odebrané pro histologickou diagnostiku a cytogenetickou analýzu provádíme vždy až po morfologické klasifikaci nádoru. U všech pacientů porovnáváme výsledky molekulárně cytogenetické analýzy s morfologickými a klinickými ukazateli.
Metodou I-FISH jsme vyšetřili vzorky nádorové tkáně celkem 68 pacientů s histologicky diagnostikovaným gliomem (2x pilocytický astrocytom, 15x difuzní astrocytom, 10x anaplastický astrocytom, 27x glioblastom, 4x oligodendrogliom, 10x anaplastický oligodendrogliom). I-FISH poskytla informativní výsledek u 63 pacientů (92,6%), u 5 nemocných bylo vyšetření neinformativní z důvodu špatného odběru vzorku. Ve většině případů se výsledky shodovaly s histologickými a klinickými nálezy a potvrdily tak původní diagnózu, u 29 nemocných I-FISH přispěla k upřesnění diagnózy a/nebo prognózy. Největší klinický význam měl zejména nález kombinovaná delece 1p36 a 19q13 u dvanácti pacientů s anaplastickými oligodendrogliomy, který je považován za ukazatel dobré odpovědi na chemoterapii. U všech těchto nemocných byla proto doporučena chemoterapie jako primární léčebná modalita.
Molekulárně cytogenetická analýza je vhodná diagnostická metoda pro detekci chromosomových aberací v buňkách mozkových nádorů. Přispívá k upřesnění diagnózy a prognózy pacientů s difúzními gliomy a v některých případech i k individualizaci léčby podle stanoveného rizika.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR 1A/8237-3 a MZO 00064165.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006