Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových tumorů

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: 03. Prognostické a prediktivní faktory I

Číslo abstraktu: 020

Autoři: MUDr. Filip Kramář; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; Mgr. Libuše Babická; Mgr. Šárka Ransdorfová (Kurková), Ph.D.; Mgr. Lenka Šindelářová; RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; MUDr. Petr Hrabal; Doc.MUDr. Petr Kozler 1951-, Ph.D.

K nejčastějším nádorům centrální nervové soustavy patří gliomy. Jedná se o heterogenní skupinu tumorů různých histologických subtypů. Nejpočetněji jsou zastoupeny nádory vycházející z astrocytární řady a z oligodendrocytů. V současné době je klasická léčba gliomů (chirurgie, aktinoterapie, chemoterapie) značně neúspěšná. Rovněž diagnostika gliálních subtypů založená na buněčné morfologii je do značné míry subjektivní a jednotlivé subtypy nelze někdy odlišit ani pomocí specifických imunohistochemických markerů. Proto je nezbytné hledat nové diagnostické a prognostické ukazatele, které by umožnily stratifikaci léčby a vedly tak ke snížení morbidity a mortality nemocných. Jednou z možností je subklasifikace nemocných do diagnostických skupin podle nálezu specifických chromosomových aberací.

K detekci chromosomových aberací v gliálních buňkách používáme I-FISH s lokus-specifickými a/nebo α -satelitními sondami od firmy Abbot-Vysis™ (hodnotíme nejméně 200 interfázních jader; hodnota cut- -off 2,5 %; směrodatná odchylka ≥0,5 %). V závislosti na typu nádoru sledujeme nejčastější chromosomové aberace, tj. delece tumor-supresorových genů TP53, p16 a RB1, delece chromosomových oblastí 1p36 a 19q13.3, amplifikace genu pro EGFR, trisomie chromosomu 7 a monosomie chromosomu 10. Vyšetřujeme vzorky tkáně tumoru odebrané pro histologickou diagnostiku a cytogenetickou analýzu provádíme vždy až po morfologické klasifikaci nádoru.

Metodou I-FISH jsme vyšetřili vzorky nádorové tkáně celkem 30 pacientů s histologicky diagnostikovaným gliomem (8× difúzní astrocytom, grade II; 5× anaplastický astrocytom, grade III; 8× glioblastom, grade IV; 2× oligodendrogliom, grade II; 7× anaplastický oligodendrogliom, grade III). U 1 pacienta s anaplastickým astrocytomem (AA) byla nalezena amplifikace EGFR genu. U tří nemocných s AA jsme prokázali deleci genu p16, z toho v jednom případě se jednalo o deleci bialelickou (zhoršená prognóza). Ve skupině nemocných s glioblastomy jsme potvrdili vysokou četnost monosomie chromosomu 10. U 7 pacientů s oligodendrogliomy byla potvrzena kombinovaná delece 1p36 a 19q13.3, u všech byla doporučena chemoterapie jako primární léčebná modalita.

I-FISH poskytla informativní výsledek v 27 případech (90 %), u 3 nemocných bylo vyšetření neinformativní z důvodu špatného odběru vzorku. I-FISH je vhodná diagnostická metoda pro detekci chromosomových aberací v buňkách mozkových nádorů. Molekulárně cytogenetická analýza upřesňuje diagnostiku mozkových gliomů a zároveň napomáhá určit prognózu pacienta.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR 1A/8237-3.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005