Molekulárně genetická diagnostika Lynchova syndromu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 208p

Autoři: Mgr. Jana Házová; MUDr. Anna Křepelová; RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.; Mgr. Miroslava Miková; MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.; Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Asi 5 % všech případů kolorektálních karcinomů (CRC) je dědičného původu. Nejběžnějším z nich je hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom). Je dán autozomálně dominantním typem dědičnosti. Pro tento syndrom je charakteristický rozvoj nemoci v brzkém věku a vedle kolorektálních karcinomů jsou typické karcinomy endometria, žaludku, vaječníků, močových cest, slinivky a další. Celoživotní riziko vzniku CRC je u mužů odhadováno na 28-75 %, u žen 24-52 %, riziko vzniku karcinomu endometria je 27-71 % [1]. Lynchův syndrom je dán zárodečnými mutacemi v DNAmismatch reparačních (MMR) genech. Bylo vytipováno několik genů asociovaných s tímto syndromem, z hlediska zastoupení paogenních mutací má největší význam testování genů MLH1, MSH2 a MSH6 [2]. K molekulárně genetickému testování jsou vybírány rodiny na základě Amsterdamských kritérií, případně dle revidovaných kritérií z Bethesdy [1].

Od roku 1999 prošlo genetickou poradnou v MOÚ 310 nepříbuzných jedinců s podezřením na Lynchův syndrom. V letech 1999-2007 byly vzorky DNA odesílány na analýzu genů MLH1, MSH2 a MSH6 do FN Motol (189 probandů), od 1/2008 provádíme molekulární analýzu těchto tří vysoce rizikových genů v laboratoři Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů na MOÚ Brno (121 vyšetřených probandů do 12/2009). Pro analýzu kódujících oblastí a míst sestřihu používáme jako vyhledávací metodu vysokorozlišovací analýzu křivek tání za použití fluorescenční barvičky LCGreen Plus na přístroji LightScanner (Idaho Technology). Vzorky vykazující nestandardní profil tání sekvenujeme na genetickém analyzátoru 3130 firmy Applied Biosystems. U každého genu také provádíme vyšetření intragenových přestaveb metodou MLPA (MRC-Holland).

Ve skupině 310 vyšetřených probandů byla patogenní mutace nalezena u 34 probandů (11 %). U 23 probandů byla patogenní mutace nalezena v genu MLH1 (na molekulární úrovni se jednalo o 13 různých mutací), v genu MSH2 byla mutace nalezena u 9 probandů (7 různých) a v genu MSH6 u 2 probandů (2 různé mutace). U dalších 5 probandů byly metodou MLPA nalezeny celkem 4 různé intragenové přestavby v genech MLH1 a MSH2. Jednalo se o 3 různé rozsáhlé delece mající za následek ztrátu minimálně 1/2 kódující části genu, v jednom případě byla touto metodou detekována intragenová duplikace. Žádná přestavba nebyla nalezena v genu MSH6. Frekvence patogenních nálezů se s použitím metody MLPA zvýšila na 12,6 %. U dalších 29 probandů byly nalezeny sekvenční změny klasifikované jako varianty nejasného významu (missense záměny, in frame delece), u kterých v současnosti studujeme jejich vliv na nádorovou predispozici [3].

Genetické testování má velký význam pro rodinné příslušníky. Příbuzným v riziku nabízíme po předchozí genetické konzultaci prediktivní vyšetření familiární mutace. Nosičům zárodečné mutace v MMR genech je vytvořen preventivní program na základě mezinárodních doporučení InSiGHT (http://www.insight-group.org). Jedná se o celkové fyzikální vyšetření, kolonoskopii, gynekologická vyšetření, ultrazvuk břicha, gastroskopii, urologická vyšetření a další. Prevence je důležitá pro časný záchyt nádorových onemocnění, u léčby prvních stádií nádorů převládají pouze lokální chirurgické zákroky a většinou se nevyskytují žádné dlouhodobé následky (více informací o genetickém testování Lynchova syndromu na www.mou.cz).

Práce byla podpořena grantem MZ0MOU2005.

Literatura
  1. Vasen HFA et al. J Med Genet 2007;44:353-362.
  2. Lynch HT et al. Clin Genet 2009;76:1-18.
  3. Ou J et al. Human mutation 2008;29(11):1337-1341.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010