Molekulární detekce okultních nádorových buněk v kostní dřeni pacientek s časným karcinomem prsu pomocí kvantitativní RT PCR pro CEA

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 08. Nové možnosti stagingu a ultrastagingu u nádorových onemocnění II

Číslo abstraktu: 060

Autoři: MUDr. Filip Janků; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Východiska: Karcinoembryonální antigen (CEA) je sérovým markerem celé řady nádorů. Nedávno bylo vyvinuto několik systémů pro CEA-RT- -PCR detekci v periferní krvi a kostní dřeni. V naší studii jsme zkoušeli kvantitativní CEA-RT-PCR v diagnostice izolovaných nádorových buněk v kostní dřeni pacientek s časným karcinomem prsu před zahájením adjuvantní systémové léčby.

Metodika: Celkem 70 pacientkám po kompletním odstranění nádoru nebo před neoadjuvantní léčbou s radikálním záměrem byl odebrán aspirát kostní dřeně. Rozložení klinických stádií bylo následující: stádium I (37 %), II (60 %) a III (3 %). Pro izolaci mRNA byl použit QIAamp RNA blood mini kit (Qiagen ®). Následně bylo provedeno kvantitativní RT-PCR na expresi CEA.

Výsledky: Transkripty CEA byly zjištěny ve vzorcích od 29 (41 %) ze 70 pacientů. Při mediánu sledování 22 měsíců jsme zaznamenali 8 událostí registrovaných pro dobu do události (tzv. disease free survival DFS) včetně 4 vzdálených recidiv, 1 duktálního karcinomu in-situ (DCIS), 1 lokální recidivy a 2 úmrtí bez nádoru. Čtyři DFS události (2 vzdálené recidivy, 2 úmrtí bez nádoru) byly zjištěny u pacientů s CEA transkripty v kostní dřeni a 4 (2 vzdálené recidivy, 1 DCIS, 1 lokální recidiva) u pacientů bez prokázaných transkriptů CEA v kostní dřeni. Byl pozorován trend ke kratšímu DFS ve skupině s expresí CEA, který nicméně nedosahoval statistické významnosti (p=0,05548). Celkové přežití vzhledem k tomu, že byly hlášeny pouze 2 úmrtí (u pacientek bez nádoru), hodnoceno nebylo.

Závěr: Kvantitativní RT-PCR pro CEA by mohlo být užitečnou technikou pro detekci okultních nádorových buněk v kostní dřeni pacientek s časným karcinomem prsu. Klinický a prognostický význam takto zjišťované minimální reziduální choroby je zatím nejistý. Z prognostického hlediska je naše výsledky je nutné posuzovat opatrně vzhledem k tomu, že mohou být ovlivněny výskytem 2 úmrtí u pacientek bez recidivy s expresí CEA v kostní dřeni.

Poděkování: Podpořeno granty Ligy proti rakovině v Praze, RASO grantem ČOS, výzkumným záměrem MSM0021620808 a MSM 6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005