Molekulární identifikace alodepletovaných individuálních protinádorových klonů T lymfocytů

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: III. Nádorová imunologie

Číslo abstraktu: 037

Autoři: Mgr. Veronika Foltánková; RNDr. Eva Matějková; Mgr. Bc. Kateřina Koláčná; RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.; RNDr. Miloš Dendis; MUDr. Dana Novotná; doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Efekt štěpu proti nádoru či leukémii (GVT/GVL; graft-versus-tumor/leukemia) při alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk je často komplikován aloreaktivitou donorových T lymfocytů, která vede k onemocnění štěpu proti hostiteli (GVHD; graft-versus-host disease). Bylo prokázáno, že reakce GVT/GVL a GVH jsou zprostředkovány odlišnými klony T lymfocytů. Cílem této studie bylo identifikovat a charakterizovat T lymfocyty, které nesou specifickou protinádorovou aktivitu a zároveň nevyvolávají GVH efekt.

V primární smíšené leukocytární reakce (MLR; mixed leukocyte reaction) byly T lymfocyty dárce stimulovány ozářenými nenádorovými mononukleárními buňkami periferní krve pacienta. Aktivované aloreaktivní T lymfocyty byly selektivně depletovány anti-CD25 imunotoxinem. Alodepletované T lymfocyty byly poté stimulovány v sekundární MLR pomocí ozářených nádorových buněk téhož pacienta. Aktivované protinádorové T lymfocyty byly separovány imunomagenticky nebo pomocí flow-cytometrie na základě exprese INF-y nebo CD25. Individuální protinádorové klony T lymfocytů byly identifikovány pomocí klonotypového eseje, který je založen na detailní analýze unikátní VDJ sekvence T lymfocytárního receptoru |3 (TCRB-VDJ). Ze separovaných T lymfocytů byla izolována mRNA a zpětně přepsána do cDNA. Cílová TCRB-VDJ sekvence byla amplifikována anchor PCR a použita při transformaci bakterií. Předpokládáme, že frekvence jednotlivých sekvencí TCRB-VDJ mezi bakteriálními klony odpovídá zastoupení těchto sekvencí ve studované původní populaci T lymfocytů.

Přítomnost individuálních protinádorových T lymfocytů byla studována u pacientů s akutní myeloidní leukémii, chronickou lymfatickou leukémii, renálním karcinomem a mnohočetným myelomem. Schopnost nádorových/leukemických buněk aktivovat dárcovské T lymfocyty se u jednotlivých diagnóz lišila. Sekvence TCRB-VDJ s frekvencí vyšší než 10% představují imunodominantní klony. Populace protinádorových T lymfocytů byly oligoklonální, t.j. byl pozorován omezený počet individuálních imunodominantních klonů, které jsou odlišné od klonů aloreaktivních a hrají významnou roli v protinádorové imunitě.


Práce byla podpořena grantem MŠMT (NPVII-2B06058).

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009