MORTALITY RATE A PŘÍČINY ÚMRTÍ DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH NA KDO FN BRNO V LETECH 1998–2012

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXVI. Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: XXVI/ 340

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; Ing. Daniela Kodytková; MUDr. Zuzana Oderčová; MUDr. Michal Kýr

Východiska:

  Jedním z nejdůležitějších ukazatelů fungujícího onkologického centra jsou dosažené výsledky, tedy především počet přežívajících pacientů. Ve snaze o neustálé zlepšování je nevyhnutné analyzovat právě případy, které se nepodařilo zvládnout a které skončily úmrtím pacienta. Cílem předkládané analýzy je zjistit hlavní příčiny úmrtí na KDO FN Brno ve sledovaném období, srovnat je s předchozí analýzou z roku 2005 a hledat způsoby a možnosti zlepšení dosavadní práce.

Soubor pacientů a metody:

  Předkládáme retrospektivní analýzu pacientů KDO FN Brno, kteří zemřeli v časovém období 1. 1. 1998 až 31. 12. 2012. Z celkového počtu 1 867 pacientů zemřelo 276 (14,8 %). M : F = 1,65 : 1. Všechny případy úmrtí jsme analyzovali ve vztahu k základní nemoci (typ zhoubného onemocnění – solidní tumor vs. hematologická malignita), dle věku pacienta a roku diagnózy. Příčiny úmrtí jsme rozdělili na úmrtí způsobené základním onemocněním (relaps/ progrese, rozsah v čase diagnózy), úmrtí způsobené komplikacemi léčby (infekční komplikace, krvácení, orgánová toxicita a metabolické komplikace) a úmrtí nesouvisející se základním onkologickým onemocněním. Samostatnou kapitolu tvoří úmrtí na sekundární malignitu a úmrtí po odmítnutí léčby rodiči. Speciální pozornost jsme věnovali úmrtím v indukci a úmrtím ve vztahu k remisi nemoci (úmrtí v CR, CR nikdy nedosažena, úmrtí s aktivní onkologickou nemocí).

Výsledky:

  Ve srovnání s analýzou z roku 2005 (17,4 %) došlo k poklesu celkové mortality o 2,6 %. Většina pacientů zemřela na progresi a/ nebo relaps primárního nádoru. Vzhledem k objemu a časové náročnosti zatím nemůžeme v abstraktu prezentovat detailní výsledky analýzy.

Závěr:

  Výsledky retrospektivní analýzy trendu mortality na KDO a jejich příčin slouží jako nástroj k úpravám vnitřních doporučených postupů pro antimikrobiální, antimykotickou a podpůrnou léčbu. Umožňuje vyvarovat se případných nedostatků či pochybení, které se mohly nějakým způsobem podílet na konkrétním případu úmrtí.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015