Možnosti imunohistochemického stanovení exprese proteinu AGR3 u hepatocelulárního a cholangiocelulárního karcinomu jako potenciálního diagnostického biomarkeru.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 22. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 206

Autoři: Mgr. Veronika Brychtová; Víta Žampachová; Doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.; MUDr. Radim Němeček, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

   Strategie léčby hepatocelulárního (HCC) a cholangiocelulárního (CCC) karcinomu se navzájem výrazně liší, avšak vzhledem k jejich značné histologické podobnosti je jejich rozlišení často poměrně komplikované. Vzhledem k této skutečnosti byla imunohistochemicky pomocí specifických protilátek analyzována exprese Anterior gradient proteinu 3 (AGR3), a to jak ve zdravých tkáních, tak i v nádorových tkáních hepatocelulárních a cholangiocelulárních karcinomů. Výchozím předpokladem byla rozdílná exprese AGR3 v cholangiocytech intrahepatálních žlučovodů (pozitivní) a jaterních hepatocytech (negativní).

   Do pilotní studie bylo zařazeno celkem 81 reprezentativních vzorků, v 50 případech se jednalo o HCC, ve 30 o CCC, v jednom případě o tumor s duální diferenciací CCC-HCC. Vyšetřovaný materiál zahrnoval jak vzorky z punkčních biopsií, tak vzorky materiálu většího rozsahu jako jsou excize či resekáty, ve kterých bylo možné hodnotit přítomnost AGR3 v celém rozsahu. Exprese proteinu AGR3 u hepatocelulárního karcinomu byla převážně negativní. V případě slabě pozitivních případů, obzvlášť v rozsáhlejších vzorcích tkáně vykazovala hladina AGR3 výrazně heterogenní charakter. Silná exprese proteinu AGR3 nebyla u HCC vůbec detekována. Naopak pro vzorky pocházející z cholangiocelulárního karcinomu byla charakteristická vysoká hladina proteinu AGR3.

   Naše výsledky potvrzují vysokou a poměrně i specifickou expresi AGR3 u CCC, avšak praktické využití stanovení exprese proteinu AGR3 pro diferenciální diagnostiku HCC a lézí ze skupiny CCC – pankreatickobiliární zvláště v punkčních biopsiích zřejmě bude z důvodu výrazné nehomogenity imunoprofilu HCC pouze omezené.

Tato práce byla podporována RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101, GACR P301/10/1615 a GAČR P206/12/G151.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012