Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Pokroky v biologii nádorů

Číslo abstraktu: 142

Autoři: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; MUDr. Jan Cincibuch, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; doc. MUDr. René Aujeský, CSc; MUDr. Radek Vrba; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; Martina Sedláčková; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Úvod

Cílem předkládané pilotní studie je identifikace prediktivních faktorů odpovědi na neoadjuvantní chemoradioterapii u pacientů s karcinomem jícnu pomocí moderních molekulárně-biologických metod. Metoda DNA microarrays umožňuje stanovit míru genové exprese všech genů lidského organismu, v dnešní době tedy kolem 23 tisíc genů. Metoda dále umožňuje stanovit, které varianty genu jsou exprimovány, dále dokáže analyzovat genové polymorfismy či chromozomální mikropřestavby.

Metodika

Vzorky nádoru byly odebírány při diagnostické endoskopii a fixovány v RNA Lateru před zahájením neoadjuvantní terapie. Celková RNA byla ze vzorků izolována fenol-chloroformovou metodou. Po izolaci byla provedena DNA microarrays analýza pomocí GeneChip Human Gene 1.0 ST Array (Affymetrix). Následně bylo provedeno statistické vyhodnocení dat.

Výsledky

Ve sdělení budou prezentována pilotní data projektu. Byla provedena mikročipová analýza nádorů u 39 pacientů s karcinomem jícnu, kteří byly v letech 2006-2009 diagnostikováni a léčeni ve FN Olomouc. Všichni pacienti podstoupili neoadjuvantní léčbu, u 23 pacientů byla provedena resekce tumoru, u 20 z nich R0. U šesti pacientů s R0 resekcí došlo k patologické kompletní remisi. Na základě dat z mikročipových analýz byly identifikovány profily genové exprese, které predikují léčebnou odpověď na neoadjuvantní chemoterapii u pacientů s karcinomem jícnu. Budou prezentovány přínosy a perspektivy metody DNA microarrays v možnostech individualizace terapie pacientů s karcinomem jícnu.

Závěr

Metoda DNA microarrays umožňuje identifikovat profily genové exprese vztahující se k predikci léčebné odpovědi. Identifikace pacientů, kteří budou mít benefit z podávané léčby, přispěje k individualizaci léčby a racionálnímu nakládání s finančními prostředky. V naší pilotní studii byly identifikovány profily genové exprese, umožňující predikovat u pacientů s karcinomem jícnu výsledky neoadjuvantní chemoterapie.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011