MUTACE GENŮ IDH1/2, PROMOTOROVÉ METYLACE MGMT A DALŠÍ NOVĚ IDENTIFIKOVANÉ MARKERY PŘEŽITÍ PACIENTŮ S MOZKOVÝMI GLIOMY

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XXVI. Nádory nervového systému

Číslo abstraktu: XXVI/22

Autoři: Mgr. Tereza Hálková; RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; Anastasiya Semyakina; Barbora Belšánová; MUDr. Filip Kramář; prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.; prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Východiska:

Gliomy představují heterogenní skupinu nádorů, jejichž prognóza se může výrazně lišit. Pozitivními prognostickými markery jsou především mutace enzymů isocitrátdehydrogenázy 1 nebo 2 (IDH1/2) a metylace promotoru O6-methylguanin-DNA methyltransferázy (MGMT). Přítomnost IDH1/2 mutací je častá u gliomů s výskytem hypermetylátorového fenotypu, tzv. G-CIMP (glioma-CpG island methylator phenotype), které mívají příznivější prognózu. Pro stanovení G-CIMP však dosud neexistuje jednoznačný protokol. Cílem této studie bylo: 1) ověřit prognostickou roli IDH1/2 a MGMT markerů na našem souboru pacientů s gliomy, 2) určit prognostickou roli metylace u dalších 46 genů, 3) identifikovat geny, které by mohly sloužit jako markery stanovení G-CIMP.

Pacienti a metody:

Do studie bylo zahrnuto celkem 93 pacientů s gliomem, kteří podstoupili neurochirurgickou operaci. Ze vzorku odebrané tkáně byla izolována DNA. Ta byla využita ke stanovení mutací IDH1/2 pomocí denaturační kapilární elektroforézy a k detekci metylací promotoru MGMT a dalších 46 genů pomocí metylačně-specifické MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification). Výsledky mutační a metylační analýzy byly korelovány s přežitím pacientů pomocí Kaplan-Meierovy analýzy.

Výsledky:

Mutace IDH1/2 byly přítomny ve 40 % (37/93) gliomů, v podskupině pacientů s low-grade gliomy a sekundárními glioblastomy byl záchyt 74 % (26/35). Hypermetylace promotoru MGMT byla nalezena v 53 % (49/93) gliomů. Přítomnost IDH1/2 mutace i MGMT metylace byla významným prognostickým faktorem. Analýza metylací panelu 46 genů odhalila čtyři další potenciálně významné prognostické epigenetické markery (CASP8, THBS1, TP73 a CDKN1B). Tyto se tak jeví jako vhodné pro stanovení fenotypu G-CIMP.

Závěr:

Tato studie potvrdila důležitost testování přítomnosti IDH1/2 mutací a hypermetylace promotoru MGMT pro určení prognózy pacientů s mozkovými gliomy a identifikovala další potenciální prognostické markery, které mohou sloužit ke stanovení G-CIMP fenotypu.

Podpořeno grantem IGA NT14253.

Datum přednesení příspěvku: 27. 4. 2016