NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ VZNIKAJÍCÍ V SOUVISLOSTI S PROFESNÍ EXPOZICÍ KARCINOGENNÍM LÁTKÁM A FAKTORŮM

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: II. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 330

Autoři: MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.; prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Východiska:

V průmyslově vyspělých zemích se na zdravotním stavu populace kromě faktorů prostředí a životního stylu významně podílí i vliv profesionální expozice chemickým látkám a fyzikálním faktorům s karcinogenními účinky. Odhaduje se, že profesní etiologii má 5–12 % malignit. K nejčastějším karcinogenům na pracovišti patří křemičitany, výfukové plyny, radon, dřevný prach a benzen. Nejčastějšími zhoubnými novotvary jsou nádory plic, průdušek a pohrudnice, sinonazální karcinom, karcinom močového měchýře, nádory kožní a leukemie.

Cíl:

Popsat nejčastější profesní expozice karcinogenním látkám a faktorům v pracovním prostředí v podmínkách České republiky. Podat přehled nejvýznamnějších profesních nádorů v ČR. Seznámit s postupy pracovně-lékařského šetření při ověřování profesionality nádorových onemocnění, s principy uznávání nádorů za nemoc z povolání podle platných předpisů a se základními pravidly při jejich odškodňování. Na dvou kazuistikách popsat typické případy profesních nádorů – maligního mezoteliomu po expozici azbestu a bronchogenního karcinomu po expozici ionizujícímu záření, dceřiným produktům radonu.

Závěr:

Dlouhodobě jsou profesní nádorová onemocnění v České republice poddiagnostikována. Počty uznaných a ohlášených nádorových nemocí z povolání neodpovídají realitě.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014