Nádorový supresorový gén a proteín tp53/P53 v normálnom endometriu a karcinome endometria

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ I.

Číslo abstraktu: 015

Autoři: MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, Ph.D.; RNDr. Gabriel Minárik, Ph.D.; MUDr. Ľubomír Straka, Ph.D.; Bc. Miroslava Telková; MUDr. Boris Rychlý, Ph.D.; Doc. RNDr. Zora Lasabová, Ph.D.; Mgr. Karin Gemzová; RNDr. Robert Petrovič, Ph.D.; RNDr. Tomáš Szemes, Ph.D.; prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.; Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.; Doc. RNDr. Vanda Repiská, Ph.D.

Úvod: Karcinóm endometria (CaE) je naj­častejšia neoplázia pohlavnej sústavy ženy(1, 2). Rôzne histologické podtypy CaE (endometrioidný, serózny, ...) boli identifikované do súčasnosti(3). CaE sa delia na dva základné typy: endometrioidný (vzniká v hyperplázii endometria, má menej agresívne správanie) a ne-endometrioidný (v atrofii endometria, agresívne správanie)(4). Tp53 je nádorový supresorový gén (17p13)(5) kódujúci na deoxyribonukleovú kyselinu (DNA) jadra bunky sa nadväzujúci(6 - 8) fosfoproteín P53, 53 kDa(9), strážca genómu(10), transkripčný faktor génov(6 - 8, 11), ktorý sprostredkováva reakcie bunky na rozmanité druhy genotoxického stresu(12 - 14) zabránením deleniu bunky(13) a/alebo navodením excíznej opravy DNA alebo apoptózy(15). Alterácie tp53 majú za ná­sledok nenormálny P53 s dlhším biologickým polčasom, ktorý sa hromadí v bunke(16) a stráca funkciu(14).

Cieľ: Hodnotiť vzťah medzi histomorfologickým vzhľadom normálneho endometria a CaE a medzi stupňom expresie tp53/P53 a alterácií tp53.

Materiál a metódy: 40 vo formalíne fixo­vaných a do parafínu zaliatych ľudských bioptických hysterektomických a kyretážnych tka­nivových vzoriek s normálnym proliferačným endometriom (10 x), endometrioidným stupňa G1 (10) a G3 (10) a seróznym (SC) (10) histologic­kým podtypom CaE sme hodnotili imunohistochemicky s monoklonovou myššou protilátkou (Dako, Glostrup Denmark), svetelným mikrosko­pom semikvantitatívne, na prítomnosť expresie tp53/P53 v jadrách epitelových buniek endomet­ria; a metódami molekulovej biológie s použitím DNA oligonukleotidov (Sigma Genosys/Aldrich, St. Louis, MO) a s použitím priamej sekvenčnej analýzy polymerázovej reťazovej reakcie DNA amplikónov na prítomnosť alterácií sekvencie DNA exónov 5 až 8 tp53.

Výsledky: Expresia tp53/P53 a mutácie (sub­stitúcie) tp53 mali vzťah len k agresívnemu (SC) typu CaE.

Záver: V normálnom endometriu expresia tp53/P53 nie je prítomná. Expresia tp53/P53 a mu­tácie tp53 sú združené s agresívnym (seróznym) typom cae.

Literatúra u autora

Podporené 2007/28-UK-05-MZSR.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016