Nádory ovarií u dětí, adolescentů a mladých dospělých -rozdíly v biologii z pohledu komparativní onkologie a význam pro klinickou praxi

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická farmacie a farmakoekonomika

Téma: III. Gynekologické nádory v dětském věku a graviditě

Číslo abstraktu: 037

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; MUDr. Peter Múdry, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Rozdíly ovariálních nádorů u dětí, adolescentů a dospělých žen

Epidemiologie nádorů ovarií u dětí a adolescentů

 • Incidence: - vzácné u dětské a dospívající skupiny dívek
  - nejčastější gynekologický tumor do 21 let věku
  - 2.6 : 100 000 dívek do 15 let věku
  - téměř 1/3 tvoří benigní cystické tumory
  - riziko malignity stoupá s věkem
  - reprezentují pouze -5% malignít do 15 let věku
  14% malignít 15 –21 let

 • Etiologie: - většinou nejasná
  - cytogenetické studie a abnormality: sy gonadální dysgenese
  - genetické syndromy

Pienkowski, Ped and Adolesc Gynec 2004


Epidemiologie nádorů ovárii

Rozdíly v etiopatogeneze nádorů ovarií dle věku
 • Faktory zevního prostředí: dospělí – kouření, obezita, věk, menstruační historie, antikoncepce, gravidita ….
  děti – minoritní/negativní v etiopatogeneze

 • Genetická predispozice: predispozční stavy – liší se u dětí a u dospělých
  děti - dysgenetické gonády , BCRA1/BCRA2
  dospělí – pouze pozit. RA

 • Biologické studie : charakteristické genetické alterace spojené s rozvojem a výskytem specifických histologických subtypů
  „ from cureto understanding“ význam:
  - klíč k pochopení nádorové geneze a rozvoje nádoru
  - prediktivní a prognostické faktory
  - hledání nových specifických cílů a pokroky
  v chápání jejich funkce nová strategie léčby


Embryonální původ ovariálních nádorů
Typy nádorů ovarií dle věku
Germinální nádory ovárií

 • Incidence : - bimodální věkový výskyt
  - vzácné typy nádorů: pod 15 let 3-5%
  adolescenti 15-20 let 14%
  dospělí: 6. nejčastější typ nádoru, 5. příčina úmrtí

 • Široké spektrum histologických typů

 • Věk: věková predominance histologických typů a lokalizace

 • Příznaky – nespecifické, dlouho mohou být němé

 • Chemosenzitivita: chemosenzitivní, vzor vyléčitelného nádoru kurabilní více než 85%

 • Radiorezistence : radiorezistentní s výjimkou dysgerminomu

 • Produkce nádorových markerů : AFP, beta HCG, LDH
Cytogenetická charakteristika ovariálních GCT dle věku a histologieLéčebná strategie nádorů ovarií

 • Chemoterapie:
  • neoadjuvantní
  • adjuvantní

 • Chirurgická léčba:
  • priorita – prezervace orgánu a ochrana fertility radikální resekce tumoru
  • varianty: žádná inic.operace - biopsie - resekce
  • oddálená operace (2nd look): reziduální tumor po CHT perzistující elevace markerů
  • diskuze: laparotomie vs laparoskopie chirurg vs gynekolog, ideálně – týmová práce

 • Radioterapie:
  • méně důležitá: GCT jsou málo radiosensitivní, potřeba vysokých dávek RT 45-50Gy
  • riziko závažných pozdních následků (sterilita, deformity skeletu, poruchy růstu, hormon.změny, sekund. malignity)
  • paliativní role: ozařování metastáz (kosti, mozek)Léčebná strategie nádorů ovarií u dětí a adolescentních dívekVýsledky přežívání dívek s tumorem ovaria

Epiteliální nádory ovarií u dětí

Prezervace fertility – ochrana reprodukční funkce

 • Infertilita = signifikantní psychosocialní morbidita

 • Prezervace fertility – moralní odpovědnost ošetřujícího lékaře

 • Gonadalní poškození indukováno: - CHT - RT

 • Ochrana reprodukční funkce není doposud součástí standardní péčea součástí léčebných protokolů u prepubertálních dívek

 • Etický problém u adolescentních dívek a mladých žen < 25 let

 • Možnosti a strategie ochrany reprodukční funkce:

  • 1. Konzervativní orgán záchovná operace
  • 2. Odběr a kryoprezervace ovariální tkáně
  • 3. Prezervace immaturních oocytů
  • 4. Hormonální ochrana gonád
  • 5. Transpozice ovária

Dudzinski, J Ped Adol Gynec 2004
Nisker J, Cancer 2006
Moffa F, Pediatr Hematol Oncol 2007

Ovariální nádory v souboru KDO FN Brno 1998-10/2006

Výsledky léčby souboru KDO


Datum přednesení příspěvku: 20. 1. 2007