NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR PRAKTICKÝM LÉKAŘŮM A NAOPAK

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: II. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 336

Autoři: MUDr. Miroslav Zvolský

V roce 2010 bylo v České republice nově hlášeno 82 606 případů zhoubných novotvarů (ZN) a novotvarů in situ, z toho 42 933 u mužů a 39 673 žen. Ve stejném roce na tato onemocnění zemřelo 27 834 osob (15 667 mužů a 12 167 žen). Nejčastějším onkologickým onemocněním byl nemelanomový ZN kůže (20 584 nových případů), následovaný diagnózami se závažnější prognózou: ZN kolorekta (8 265 případů), ZN prostaty (6 771 případů), ZN prsu (6 555 případů) a ZN průdušek a plic (6 532 případů). Data o incidenci ZN jsou pravidelně publikována Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) a pocházejí z Národního onkologického registru (NOR), jehož je ÚZIS ČR správce. NOR je celoplošným populačním registrem, do kterého jsou od roku 1976 povinně hlášena všechna onemocnění zhoubnými novotvary v České republice. NOR je jako součást Národního zdravotnického informačního systému definován zákonem č. 372/ 2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a vyhláškou č. 116/ 2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému. Pro hlášení do NOR slouží formulář „Incidence a léčba zhoubného novotvaru“, pro hlášení fol low-up onkologického pacienta ve stanovených intervalech formulář „Kontrolní hlášení novotvaru“. Od 1. 1. 2014 jsou v platnosti nové vzory těchto formulářů. Podrobnosti o metodice hlášení uvádí Závazné pokyny NZIS – Národní onkologický registr, které jsou spolu s dalšími materiály dostupné na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor. Vyplněné formuláře hlášení jsou zasílány na územní pracoviště NOR dle trvalého bydliště pacienta, kde vyškolení pracovníci provádějí zadávání a především kontrolu, kompletaci a validaci dat NOR. Povinnost hlásit má každý poskytovatel zdravotních služeb, který stanovil diagnózu, odpovídá za léčení nebo dispenzarizaci (v tomto případě prostřednictvím kontrolních hlášení) onemocnění ze skupiny diagnóz zhoubné novotvary. Přestože těžiště hlášení incidence a léčby je na specializovaných oborech, úloha praktického lékaře je klíčová především v dispenzarizaci dlouhodobě přežívajících onkologických pacientů. Vzhledem k pokrokům léčby a poklesu mortality části onkologických diagnóz těchto pacientů přibývá a jejich dlouhodobé sledování nabývá velkého významu.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014