Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla z pohledu patologů

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Screeningové programy a sekundární prevence nádorů

Číslo abstraktu: 028

Autoři: Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc, FIAC; Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.; I. Juliš; MUDr. Jan Horáček, Ph.D.

Postoj Společnosti českých patologů jakožto odborného garanta morfologických vyšetření k rozpracovanému programu lze shrnout do následujících bodů:
1. S ohledem na výskyt karcinomu děložního hrdla v ČR a nedostatečný záchyt prekanceróz považujeme program za vysoce žádoucí
2. Domníváme se, že až dosud bylo těžiště přípravy soustředěno disproporčně pouze na laboratorní a diagnostickou část programu. Proto jsme žádali rozpracování a podrobnější informaci o fázích předcházejících – jaký byl výsledek analýzy výskytu Ca v ČR provedený cíleně před zahájením přípravy screeningového programu, jaký byl výsledek analýzy dostupných kapacit klinických a laboratorních, jaká data v jaké struktuře budou sledována a zejména, kdo tato data bude shromažďovat a analyzovat. V části metodika screeningu nás zajímaly otázky prezentace programu laické veřejnosti, nejen způsob zvaní žen, ale zejm. kvalifikační a provozní podmínky účastníků Programu, tj. gynekologů a cytologů.
3. Ministerstvo zdravotnictví, jako vyhlašovatel Programu a Odborná společnost gynekologů jsou podle našeho názoru zodpovědné za definování, přípravu a realizaci administrativní, klinické a analytické (zpracování dat) části screeningového programu.
4. Odborná společnost českých patologů ČLS JEP, která je obecně garantem morfologických vyšetření, je zodpovědná za zajištění diagnostického vyhodnocování gynekologické. Vycházíme z následujících principů:
  • 4.1. Považujeme za nezbytné využít k zajištění programu stávající sítě laboratoří a v nich pracujících specialistů. Předběžné odhady předpokládají celkový 5-10 % nárůst počtu vyšetření.
  • 4.2. Trváme na těsné vazbě cytologických a následných histologických vyšetření, jakožto na závažném prvku kontroly kvality
  • 4.3. Nepovažujeme za racionální centralizaci cytologických vyšetření s transporty materiálu do vzdálených laboratoří, jsou-li dostupné odpovídající kapacity blíže lokalizované, a to nikoli z důvodu prosté „rajonizace“, nýbrž prodražování programu a snížené vazby na další vyšetření a spolupráci s kliniky.
  • 4.4. Pro diagnostickou mikroskopickou část screeningového Programu považujeme za základ Standard gynekologických cytologických vyšetření, který je již tři roky přístupný na stránkách Společnosti patologů. Je připraven inovovaný Standard, který jsme vypracovali v souladu s pravidly Evropské federace cytologických společností – QUATE (Quality Assurance Training and Education). http://www.cancer-network.de

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005