NÁZORY MUŽŮ NA KARCINOM PROSTATY V OLOMOUCKÉM KRAJI – SOCIOLOGICKÁ STUDIE

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty I

Číslo abstraktu: 002

Autoři: doc. MUDr. Richard Fiala , CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

CÍLE


Karcinom prostaty je 2. nejčastější zhoubné onemocnění. Zatímco informovanost urologů v této problematice je jasná a vyplývá z jejich profesionálního zaměření, není nic známé o obecném povědomí o tomto onemocnění v populaci, o informovanosti, názorech na prevenci, nabídce vyšetření a rodinném zázemí. Odpovědi hledala naše studie.

METODY


Prospektivní sociologický výzkum byl proveden u 400 respondentů starších 50 let na 44 místech Olomouckého kraje v říjnu 2004 dotazníkovou metodou. Respondenti museli odpovídat inkluzním kritériím (věk, pohlaví, lokalita, bydliště, vzdělání).

VÝSLEDKY


Z reprezentativního průzkumu se ukazuje, že obecné povědomí o závažnosti nádorového onemocnění prostaty je poměrně vysoké, avšak proti zájmu být informován stojí strach z nemoci, respektive z vyšetření, které by ji mohlo odhalit. Praktický lékař funguje jako prioritní informační zdroj. Názorová podmíněnost i skutečné chování je podmíněno zejména věkem, když dochází k názorovým odlišnostech mužů, jejichž věk lze označit jako předdůchodový (tj. mezi 50 až 64 lety) a staršími seniory. Také vzdělání má diferenciační vliv. Velikost místa bydliště je určující především tam, kde se jedná o způsoby informování o možnosti prevence.

ZÁVĚR


Ze získaných informací vyplývá, že je třeba dále informovat veřejnost o častosti výskytu nádorového onemocnění prostaty a jeho příznacích, posilovat takové složky kampaně které zdůrazňují oprávněnost obav z onemocnění rakovinou, nikoliv z preventivních vyšetření, zdůrazňovat, že tabuizace problémů není na místě; je důležité o potížích hovořit (nemusí totiž vůbec signalizovat nádorové, ale jiné onemocnění), zvýšenou pozornost věnovat výzkumným zjištěním věkových kategorií mužů, kteří seřadí mezi produktivní část populace, tzn. začít s preventivní výchovou skutečně včas. Posilovat povědomí o vlivu špatné životosprávy a nezdravého způsobu života na závažné zdravotní obtíže.

Datum přednesení příspěvku: 23. 11. 2005