Neinvazivní diagnostika karcinomu močového měchýře metodou I-FISH

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 03. Prognostické a prediktivní faktory I

Číslo abstraktu: 024

Autoři: RNDr. Lucie Houšková; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; RNDr. Jana Březinová, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; MUDr. Michal Pešl; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

Karcinom močového měchýře je šestou nejčastější malignitou u mužů a třináctou u žen. Může se vyskytovat v povrchové formě (70–80 %), která velmi často recidivuje nebo v invazivní formě (20–30 %) provázené častými metastázami (50 %). Karcinom močového měchýře se vyznačuje velice heterogenním chováním dané jeho biologickým potenciálem. Proto je velmi obtížné stanovit vývoj onemocnění.

Mezi běžné diagnostické metody patří cytologické vyšetření moči a cystoskopie s odběrem bioptického materiálu. Nicméně cystoskopie je metoda invazivní a stejně tak, jako cytologie moči, je málo citlivá při detekci papilárních tumorů a CIS (carcinoma in situ).

Cílem naší studie je zhodnotit citlivost a specifitu metody I-FISH s kitem Urovysion Bladder Cancer Recurrence (Abbot-Vysis). Tento kit obsahuje centromerické sondy pro chromozomy 3, 7 a 17 a lokus-specifickou sondu pro oblast 9p21. Nádorové buňky jsou charakterizovány přítomností aneuploidií chromozomů 3,7 a 17 nebo bialelickou delecí lokusu 9p21.

Dosud jsme analyzovali 85 vzorků močových sedimentů na přítomnost nádorových buněk u pacientů v rozmezí věku 18–88 let. U 35 pacientů byl nález negativní (41,1 %), u 50 byl nález pozitivní (58,9 %). U pozitivních nálezů šlo ve 34 případech o aneuploidie (68 %), v 16 případech o bialelickou deleci lokusu 9p21. U tohoto souboru nemocných provedeme korelaci cytogenetických a klinických výsledků.

Poděkování: Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021620808.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005