Neoadjuvantní chemoradioterapie v léčbě ZN vulvy – kasuistika

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P016

Autoři: A. Havránková; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.; doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.; MUDr. Kateřina Nekolná; Š Budka

Souhrn :
Management ZN vulvy je znám. Primární v léčbě je operační postup, tedy zejména radikální vulvektomie s inguinofemorální lymfadenektomií. Méně často je používána samostatná aktinoterapie nebo neoadjuvantní radioterapie event. chemoradioterapie. Ta je vyhrazena zejména pro pokročilejší stadia onemocnění a nádory zasahující do rizikových oblastí (močová trubice, anus, rektum), jejichž chirurgické řešení by vedlo k mutilaci pacientky.

Kasuistika:
53- letá pacientka (J.D.) s dlaždicobuněčným karcinomem vulvy T3NXM0 zasahujícím do oblasti anu byla indikována k radikální aktinoterapii.
Byla ozářena oblast malé pánve a inguinálních uzlin na kobaltovém ozařovači ze 2 protilehlých polí modelovaných Pb bloky do LD 45,0 Gy ( ICRU) v 5 týdnech (25x 1,8 Gy) s konkomitantní chemoterapií - potenciací platinou 1x týdně v dávce 40mg/m2. Následně cíleně ozářen tumor 1 přímým polem dávkou 5 x 2,0 Gy na povrch kobaltovým ozařovačem. Po týdenní pauze byla ještě provedena intersticiální brachyterapie zbytkového nádoru pomocí plastikových hadiček v jednorovinné punktuře Ir192 HDR – dávkou 2 x 6,0 Gy na referenční izodózu s intervalem 6 hodin. Biologická ekvivalentní dávka na tumor se pohybovala nad 70,0 Gy. Celá léčba proběhla bez komplikací. Zbytkový tumor postupně regredoval.
Za 3 měsíce po skončení RT perzistuje na levém labiu suspektní plochý infiltrát 10x10mm. Byla provedena šetrná excize s průkazem rohovějícího středně diferencovaného dlaždicového karcinomu vulvy zasahujícího do spodiny a jednoho okraje. Následně byla indikována reiradiace – intersticiální brachyterapií pomocí plastikových hadiček v jednorovinné punktuře Ir192 HDR v dávce 6 x 5,0 Gy na referenční izodózu ve 3 dnech (interval mezi frakcemi minimálně 6 hodin) s dobrým efektem.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006