Nestin jako nový diagnostický a prognostický znak v patologii: imunohistochemická analýza exprese nestinu v různých nádorech

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Molekulární a laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 37

Autoři: Prof. MUDr. Jiří Ehrmann jr., Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; Prof.MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

Intermediární filament nestin je exprimován během ontogeneze a diferenciace různých typů buněk. Nestin není exprimován ve zralých elementech a může tedy být využit pro diferenciaci mezi zralými a nezralými buň kami a stát se tak v patologii novým diagnostickým a prognostickým znakem. Cílem studie byla analýza exprese nestinu stanoveného pomocí nepřímé imunohistochemické metody u 30 případů nízce maligních (low-grade) astrocytomů a u 40 případů vysoce maligních (high-grade) astrocytomů. Dále byla jeho exprese testována v benigních pigmentových névech, maligních melanomech, karcinoidech, feochromocytomech, neurinomech a kapilárních/kavernózních hemangiomech.
U high-grade astrocytomů jsme v porovnání s low-grade astrocytomy zjistili signifikantně vyšší expresi nestinu (p≤0.001). Expresi nestinu jsme také detegovali v endoteliálních buň kách astrocytomů, signifikantní rozdíl mezi low-grade a high-grade tumory jsme však nezjistili. V porovnání s benigními pigmentovými névy, kde ve 14 z 16 případů byla exprese nestinu negativní nebo jen fokálně slabě pozitivní, jsme ve všech 9 studovaných případech maligních melanomů zjistili silnou pozitivitu exprese nestinu (p≤0.0001). Exprese nestinu v karcinoidech, feochromocytomech a neurinomech byla slabá a velmi heterogenní.
U kapilárních hemangiomů jsme v endoteliálních buň kách zjistili zvýšenou expresi nestinu, naopak u kavernózních hemangiomů resp. v kavernózních partiích kapilárních hemangiomů byla exprese nestinu v endoteliálních buň kách negativní. Tento nález může svědčit pro fakt, že endoteliální buňky v kavernózních hemangiomech jsou zralé a ztratily proliferační potenciál.
Naše předběžné výsledky mohou naznačovat, že imunohistochemická detekce exprese nestinu může být zvláště u astrocytomů a melanomů novým důležitým diagnostickým a prognostickým nástrojem.

Práce byla podpořena grantem MSM 151100001.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004