Neuroendokrinní nádory - co lze očekávat od 111 Inpentetreotid SPECT/CT a 18FDG PET/CT ?

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: VI. Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 065(p254)

Autoři: MUDr. Viera Nižňanská; MUDr. Jana Stupalová; MUDr. Zdeněk Řehák; MUDr. Jaroslav Staníček

Úvod

Neuroendokrinní nádory (NET) jsou heterogenní skupinou nádorů, vycházejících z neuroendokrinního systému. Jejich výskyt je poměrně vzácný a někdy se mohou vyskytovat i familiárně. Obvykle rostou pomalu. Difuzní neuroendokrinní systém je nejvíce zastoupený v gastroenteropankreatické oblasti, méně častý je v bronchopulmonální, případně thymické lokalizaci. Tyto nádory se mohou chovat jako funkčně aktivní, produkujícící biologicky aktivní peptidy. Velmi důležitým faktorem je stupeň diferenciace nádoru. První skupinu tvoří typické, dobře diferencované NET. Některé typy dobře diferencovaných NET mají určitý stupeň maligního potenciálu. Ve druhé skupině jsou . špatně diferencované, atypické nádory.. Tyto málo diferencované NET jsou biologicky jasně maligní. Diagnóza NET není snadná, zvláště v počátečních fázích. Při lokalizaci a stagingu NET je považována za zlatý standard somatostatinová receptorová scintigrafie (OctreoScan®). Další možnost v diagnostice NET představuje pozitronová emisní tomografie -PET. , která též podává informace o metabolizmu nádoru. Validita PET vyšetření s využitím 18 Fdeoxyglukózy je pro NET limitovaná, a to zvláště pro pomalu rostoucí nádory.

Cíl

Nejnovějším trendem v diagnostice jsou hybridní zobrazovací systémy SPECT/CT a PET/CT Naším cílem bylo využití této metodiky na zpřesnění nálezů při hodnocení neuroendokrinních tumorů.

Soubor a metodika

V době od ledna 2007 do ledna 2008 jsme provedli celkem 28 vyšetření OctreoScan® u 23 pacientů (5 pacientů bylo vyšetřeno opakovaně). Celkem 10 pacientů mělo rovněž 18FFDG PET. Jednalo se různorodou skupinu neuroendokrinních tumorů, nicméně převažujícim typem byl karcinoid. 111Inpentetreotid, jakožto somatostatinový analog, který se specificky váže na somatostatinové receptory, je vhodný k diagnostice, sledování a upřesnění lokalizace tumorů vykazujících zvýšenou hustotu somatostatinových receptorů, tedy zejména u gastrinomů, karcinoidů, paragangliomů, feochromocytomů, malobuněčných plicních nádorů a neuroblastomů. Nižší záchyt vykazují inzulinomy a medulární karcinomy štítné žlázy. Somatostatinová receptorová scintigrafie (SRS) je vhodná:
  • k lokalizaci primárního nádoru
  • ke stagingu nádoru, případně k detekci metastáz
  • k sledování efektu léčby
  • k určení nemocných vhodných k léčbě analogy somatostatinu.
Za 24 hodin po i.v. aplikaci 122 MBq 111Inpentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci na dvouhlavé rotační kameře Picker Prizm 2000 XP s kolimátory pro střední energie. Ta byla dále doplněna o vyšetření tomografické - SPECT, cílený na oblast zájmu, případně o pozdní snímání s odstupem 48 hodin. Protože zatím nemáme k dispozici hybridní SPECT/CT kameru, museli jsme CT skeny potřebné pro fúzi získat z archivačního systému (PACS). Při hodnocení nálezů je třeba zvážit fyziologickou kumulaci radiofarmaka ve slezině, játrech, u části pacientů též ve štítné žláze a střevech. Vylučování radiofarmaka se děje převážně uropoetickým systémem, z malé části žlučí, což může být zdrojem falešné pozitivity. U našich pacientů jsme sledovali též histologické nálezy a hodnoty nádorových markerů (především chromograninu A).

Výsledky

  • zjistili jsme jednoznačné zpřesnění anatomické lokalizace ložisek
  • odstranění falešně pozitivních nálezů, souvisejících s farmakokinetikou radiofarmaka
  • vliv na určení léčebné strategie
  • analýza výsledků u 10 pacientů, kteří měli PET i OctreoScan a určení nejvhodnější funkční zobrazovací metody k dalšímu sledování
  • práci dokumentujeme několika obrazovými kazuistikami s atypickými nálezy.

Závěr

Použití vhodné radionuklidové metody 111Inpentetreotid SPECT nebo 18FDG PET v kombinaci s CT významně přispívá ke zlepšení diagnostiky neuroendokrinních tumorů.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008