NEVOLNOST A ZVRACENÍ PŘI ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: XXIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 324

Autoři: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Východiska:

Přes významné pokroky v prevenci a léčbě patří nevolnost a zvracení stále mezi časté a závažné nežádoucí účinky protinádorové chemoterapie. Mnoha nemocnými jsou tyto potíže vnímány jako stresující, mohou mít za následek metabolický rozvrat, zhoršení stavu výživy a vést k nutnosti hospitalizace.

Cíl:

Zdůraznit rozdíly mezi klinickou praxí a standardními doporučeními pro antiemetickou profylaxi. Moderní antiemetika ze skupiny inhibitorů 5-HT3 receptorů (setronů) jsou vysoce účinná pouze při předcházení akutnímu zvracení, které nastává prvních 24 hodin po zahájení chemoterapie, ale jejich efekt proti opožděnému zvracení již není významně vyšší než účinek metoklopramidu nebo dexametazonu. Dokonce i v profylaxi akutního zvracení mají samotné setrony úplnou účinnost jen u poloviny nemocných, což dokumentuje nezbytnost kombinovat setrony s dalšími antiemetiky. V běžné praxi snadno dochází k podhodnocení skutečného výskytu nevolnosti a zvracení, především v opožděné fázi po podání chemoterapie, kdy tyto potíže již nemusí být přičítány cytotoxické léčbě, pokud jimi ambulantní pacient trpí až doma. Reálný výskyt nevolnosti a zvracení nemůže být posuzován podle dojmu, který vzniká první den chemoterapie. Předcházení nevolnosti a zvracení při emetogenní chemoterapii je mnohem účinnějším postupem než léčba již vzniklých potíží. Proto je dnes zásadním požadavkem důsledná antiemetická profylaxe od prvního cyklu emetogenní léčby, podle standardních doporučení ČOS, která jsou v souladu s doporučeními několika mezinárodních společností. Zásadními požadavky jsou kombinovat inhibitory 5-HT3 receptorů s dexametazonem v akutní fázi ve všech případech, kde není kontraindikace ke steroidům, krýt opožděnou fázi dalších 2–3 dnů po skončení chemoterapie a používání nových léků, jakými jsou palonosetron, aprepitant a olanzapin.

Závěr:

Je prokázáno, že nedodržování standardních doporučení vede k signifikantně vyššímu výskytu nevolnosti a zvracení po protinádorové chemoterapii než při jejich respektování.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014