Non-hodgkinské lymfomy u dětí a dospívajících na Klinice dětské onkologie FN Brno v letech 1998-2010.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie; Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Specifika nádorů u adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 044

Autoři: MUDr. Zdenka Křenová; MUDr. Vlasta Gregorová; MUDr. Michal Kýr; MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Sdělení se zabývá dětskými a adolescentními pacienty s non hodgkinskými lymfomy (NHL), léčenými na KDO v letech 1998-2010, a obecně problematiky NHL u adolescentů.

Lymfomy představují nejčastější malignitu adolescentů (>25% nově diagnostikovaných malignit ve věkové skupině 15-19 let). Většinu těchto lymfomů představují Hodgkinovy lymfomy (dvě třetiny případů), u zbytku pacientů je diagnostikován jeden ze čtyř subtypů non-hodgkinských lymfomů (NHL): difúzní velkobuněčný B lymfom (DLBCL) včetně primárního mediastinálního B-cell lymfomu (PML), Burkittův lymfom (BL), prekurzorový lymfom a anaplastický velkobuněčný lymfom (ALCL). Epidemiologie, histologie, léčba a výsledky se liší jak mezi HL and NHL, tak i mezi jednotnými subtypy NHL. Adolescentní lymfomy jsou zvláště zajímavé svými rysy na pomezí lymfomů dětského věku a lymfomů dospělého věku. Děti s NHL mají lepší odpověď na léčbu než dospělí. Tato věková odlišnost je způsobena řadou faktorů: jak týkajících se pacientů samotných (např. distribuce a clearance léčiva, stav pacienta, věk) zatímco ostatní vlivy souvisí s histologií a biologií tumoru. Spektrum NHL subtypů je, jak je obecně známo, odlišné u dětí a dospělých. Burkittův lymfom dominuje od 5 do 14 let věku, zatímco DLBCL (PML) je nejčastější mezi 15 a 29 rokem věku. Vzhledem k častému užití odlišných léčebných strategií u dětí a u dospělých s NHL, volba léčebného přístupu u adolescentů a u mladých dospělých (15 až 29 let věku) představuje velkou výzvu.

Sdělení porovnává přežití pacientů s NHL na klinice Dětské onkologie v Brně s ohledem na pohlaví, na histologický typ a stadium onemocnění, s důrazem srovnání pro dětské versus adolescentní pacienty. Uvádí epidemiologická data pro ČR vzhledem k výskytu NHL. Uvádí data 378 pacientů léčených podle pediatrických NHL – BFM léčebných protokolů, jak je zpracovalo NHLBFM Study Center, Department of Pediatric Hematology and Oncology, Justus Liebig University, Giessen, Germany. Recentně publikováno v časopise Leukemia.

Sdělení doplněno 2 zajímavými kazuistikami adolescentních pacientů s NHL, kde průběh léčby byl komplikován neobvyklou či závažnou toxicitou. Publikováno v časopisech s IF.

Literatura:

  1. Krenova Z, Sterba J, Blatny J, Kren L, Slany J. A case of anaplastic large cell lymphoma-induced hemophagocytic lymphohistiocytosis in an adolescent female. Pediatr Blood Cancer. 2007 Dec;49(7):1056.
  2. Krenova Z, Pavelka Z, Lokaj P, Skotakova J, Kocmanova I, Teyschl O, Kren L, Mudry P, Sterba J.
    Successful treatment of life-threatening Candida peritonitis in a child with abdominal non-Hodgkin lymphoma using Efungumab and amphotericin B colloid dispersion. J Pediatr Hematol Oncol. 2010 Mar;32(2):128-30.
  3. Burkhardt B, Oschlies I, Klapper W, Zimmermann M, Woessmann W, Meinhardt A, Landmann E, Attarbaschi A, Niggli F, Schrappe M, Reiter A. Leukemia. 2011 Jan;25(1):153-60. Epub 2010 Oct 29. Non-Hodgkin´s lymphoma in adolescents: experiences in 378 adolescent NHL patients treated according to pediatric NHL-BFM protocols. NHL-BFM Study Center, Department of Pediatric Hematology and Oncology, Justus Liebig University, Giessen, Germany. birgit.burkhardt@paediat.med.unigiessen.de

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011