Nová generace individualizované vakcíny na bázi dendritických buněk u pacientů s primárním glioblastomem.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Neuroonkologie

Číslo abstraktu: 077

Autoři: Mgr. Klára Mollová; Mgr. Kateřina Vopěnková (Skálová); Mgr. Renata Héžová; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Při léčbě onkologických onemocnění lze vedle standardní terapie využít vakcinace, při níž jsou pacientovi podávány autologní dendritické buňky (DB). Dendritické buňky jsou jedny z nejvýznamnějších antigen prezentujících buněk. Při přípravě vakcíny jsou DB připravovány in vitro z autologních monocytů a v průběhu kultivace jsou naloženy lyzátem nádorové tkáně pacienta. Po podání vakcíny DB in vivo prezentují nádorové antigeny T-lymfocytům a stimulují tak protinádorovou imunitní odpověď v těle pacienta. Nová generace vakcín je založena na dendritických buňkách produkujících interleukin-12, který polarizuje imunitní odpověď ve směru pomocných Th1 a cytotoxických Tc lymfocytů a maximalizuje tak protinádorovou reakci imunitního systému.

Vstupním materiálem pro přípravu vakcíny je leukaferéza - leukocyty izolované z krve pacienta pomocí separátoru. Pro validaci metodiky byly použity leukocyty dobrovolných dárců. Pomocí přístroje ELUTRA jsou z leukaferézy izolovány monocyty. Ty jsou po dobu 6 dnů kultivovány v kompletním médiu s přídavkem interleukinu-4 a GM-CSF (růstového faktoru stimulujícího tvorbu granulocytů a makrofágů). Tak vzniknou nezralé DB, které jsou následně naloženy nádorovým antigenem. Ten je získán ještě před přípravou vakcíny z nádorové tkáně pacienta ve formě lyzátu, který představuje směs nádorových proteinů. Přidáním lipopolysacharidu (LPS) a interferonu-y (IFN-y) je indukována maturace DB. Po krátkodobé kultivaci jsou buňky v alikvotech zamraženy. Celý proces přípravy protinádorových vakcín probíhá podle správné výrobní praxe v přísně sterilních podmínkách na certifikovaném pracovišti pro výrobu léčivých přípravků, v Čistých prostorách Univerzitního centra buněčné imunoterapie Babákova výzkumného institutu Masarykovy univerzity v Brně.

V loňském roce proběhla na našem pracovišti validace postupu přípravy nové generace dendritických buněk pro potřeby klinických studií. Od října 2009 probíhá klinická studie fáze II schválená Státním ústavem pro kontrolu léčiv. V této klinické studii jsou novou generací vakcín na bázi DB očkováni pacienti s glioblastoma multiforme. Pacienti jsou randomizovaně rozděleni do dvou skupin - s a bez vakcinace DB v poměru 1:1. Do ledna 2010 byli do studie zařazeni čtyři pacienti. Budou prezentovány dosavadní výsledky vycházející z validace výrobního postupu a vakcinace prvních pacientů.

Podporováno granty MŠMT NPVII2B06058, MŠMTNPVII2B08066 a IGA MZČR 9875-4.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010