Nová radiofarmaka pro pozitronovou emisní tomografii a jejich zavedení do praxe.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXV. Pozitronová emisní tomografie v diagnostice nádorů

Číslo abstraktu: 214

Autoři: MUDr. Karol Bolčák; MUDr. Jaroslav Staníček

Klíčová slova: PET – radiofarmaka – FDG – non-FDG radiofarmaka – onkologie.

Úvod
Fluoro-deoxy-glukóza značená 18F je v současnosti nejvíce používaným radiofarmakem pro pozitronovou emisní tomogra-
fii ve světě. FDG – PET umožňuje zobrazit na molekulární úrovni stupeň metabolismu tkání (glykolýzu) a nepřímo buněčný transport glukózy, aktivitu hexokináz a GLU-6-fosfatázy. Přes svoje nesporné výhody z hlediska včasné diagnostiky nádorových onemocnění (vysoká senzitivita) má FDG – PET i řadu limitací, např. obtížnost oddiferencovat patologické ložisko od tkání s fyziologicky vysokou metabolickou aktivitou (tumory mozku), od odvodných cest močových, detekovat nádory diferencované a pomalu rostoucí, nádory s upregulací GLU-6-P (HCC) a odlišit nádor od nespecificky zvýšené akumulace FDG u zánětů a infekce. Z uvedených důvodů je perspektivně nutné zavést do klinické praxe PET vyšetření s použitím jiných, non – FDG radiofarmak. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007