NOVÁ VARIANTA RET/ PTC1EX9 PŘESKUPENÍ NALEZENÁ U DĚTSKÉHO PACIENTA S AGRESIVNÍM PAPILÁRNÍM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 218

Autoři: RNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D.; Mgr. Tereza Hálková; Mgr. Vlasta Sýkorová, Ph.D.; Mgr. Eliška Václavíková; Mgr. Josef Včelák; Mgr. Martin Řeboun; MUDr. Pavla Sýkorová; Prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA; MUDr. Rami Katra; MUDr. Daniela Kodetová; doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

Východiska:

Papilární karcinom (PTC) je nejčastějším typem maligních nádorů štítné žlázy, jejichž incidence stále stoupá i u pediatrických pacientů. Z genetického hlediska se na vzniku PTC podílí hlavně mutace v genu BRAF, v genech RAS a RET/ PTC přeskupení, které je nalézáno asi u 20 % pacientů. Zde dochází k fúzi tyrozinkinázové domény RET protoonkogenu s dalším běžně exprimovaným genem. Výsledkem je stálá exprese chimérního proteinu RET/ PTC. RET/ PTC přeskupení jsou detekována zejména u mladších pacientů s historií ozáření ionizujícím zářením. Dodnes bylo popsáno 11 fúzních partnerů tvořících s RET proto onkogenem 15 různých RET/ PTC přeskupení. RET/ PTC1 je nejčastější formou, kde je fúzován 1. exon genu CCDC6 s 12. exonem RET protoonkogenu. Zde popisujeme novou variantu RET/ PTC1 přeskupení nazvanou RET/ PTC1ex9.

Popis případu:

Osmiletému chlapci po zjištění bulky na krku a suspektní FNAB byla provedena totální tyreoidektomie. Histologicky byla nalezena klasická varianta PTC v téměř celém levém laloku štítné žlázy, metastázy byly nalezeny i v pravém laloku. Karcinom prorůstal přes pouzdro štítné žlázy do okolí a hrtanových chrupavek. Bylo odebráno 16 lymfatických uzlin, z nichž ve 13 byly nalezeny metastázy karcinomu. Při diagnostické scintigrafii byly objeveny vzdálené plicní metastázy. Pacient je již po pěti diagnosticko-terapeutických pobytech s aplikací 131I. Všechny analýzy byly provedeny se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Ze zamražené nádorové tkáně byla izolována DNA a RNA, z periferní krve DNA. RNA byla reverzní transkripcí převedena na cDNA. RET/ PTC1 detekce byla provedena pomocí real-time PCR s následnou analýzou teploty tání, kde byl nalezen odlišný průběh křivky oproti klasickému RET/ PTC1. Toto neobvyklé přeskupení bylo ověřeno kapilárním sekvenováním a sekvenováním nové generace (NGS), navíc za použití různých kombinací primerů, a odhalilo fúzi 1. exonu CCDC6 genu s 9. exonem RET genu spolu s následujícím 12. exonem RET genu, proto jsme jej označili RET/ PTC1ex9. Toto zvláštní přeskupení vysvětlujeme alternativním sestřihem 10. a 11. exonu, kde jsme nalezli somatickou 32bp deleci na hranici 11. exonu a intronu.

Závěr:

Nalezli jsme novou, delší a atypickou RET/ PTC1ex9 variantu u dětského pacienta s agresivním PTC. Na jejím vzniku se podílí přeskupení a také alternativní sestřih v RET genu. Je to první popsané RET/ PTC přeskupení, kde se zlom nalézá již v extracelulární části RET proto-onkogenu.

 Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT/ 13901-4 a MZ ČR – RVO (Endokrinologický ústav, Praha, Česká republika, 00023761).

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015