Nutriční rizikový screening predikuje odpověď na protinádorovou léčbu u nemocných s karcinomem plic

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 094

Autoři: MUDr. Marcela Tomíšková; doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.; Mgr. Petr Illa; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

V souboru 122 nemocných s nově zjištěným karcinomem plic bylo zhodnoceno riziko
podvýživy v době diagnózy pomocí Nutričního rizikového screeningu NRS 2002, upraveného pro onkologické pacienty. Riziko je zde posuzováno podle parametrů nutričního stavu (procento zhubnutí, index tělesné hmotnosti BMI a odhad příjmu stravy zlomkem obvyklého celodenního množství) a podle parametrů nádoru a plánované léčby. Skóre ve škále 0-6 bodů vyjadřuje stoupající riziko podvýživy, přičemž hodnota 3 body a více znamená signifikantní riziko s potenciálem negativního ovlivnění celkového výsledku léčby.

Průměrný věk souboru činí 62,5 roků, zastoupení mužů/žen 84/38. Nádorové onemocnění bylo podle rozsahu klasifikováno do I. až IV stádia postupně u 11,5%, 5,7%, 33,7% a 45,8% nemocných, přičemž 68% nemocných mělo nemalobuněčný nádor. Porucha nutričního stavu byla u větší části nemocných pouze lehká, medián BMI v celém souboru činil 26,5 kg/m2 a medián ztráty tělesného hmotnosti před zahájením léčby byl 5,4%.

Příznivější skóre NRS 0-2 body mělo 50,0% nemocných, rizikové NRS 3-5 bodů bylo zjištěno u 46,7%, u zbylých 3,3% nebyly některé parametry rizika hodnotitelné.

Odpověď na protinádorovou léčbu (CR+PR), hodnocená pomocí CT vyšetření, byla signifikantně častější u podskupiny s nižším NRS proti vyššímu, 70% versus 45%, p=0,005. V podskupině s nejvyšším rizikem (NRS 4-5) byla odpověď na léčbu patrná jen u 21% nemocných, p<0,001.

Toxicita léčby v podskupině rizikových nemocných nebyla proti očekávání významně vyšší. Medián toxicity ve škále 0-4 body u nemocných s NRS 3-5 bodů činil 1,5 versus 1,2 u nemocných s nižším rizikem, p=0,237.

Celkové přežívání hodnocené pomocí 75. percentilu bylo signifikantně delší u méně rizikových nemocných proti nemocným s NRS 3-5 bodů, 7,7 versus 3,1 měsíců, p=0,002.

Nutriční rizikový screening má významnou prediktivní hodnotu odpovědi na onkologickou léčbu, přičemž horší odpověď u rizikovývh nemocných není způsobena vyšší toxicitou léčby s následným snížením dávek nebo odklady léčby. Otázkou zůstává, zda současná nutriční podpora má potenciál zlepšit odpověď na protinádorovou léčbu u nemocných s vysokým rizikem podvýživy.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009