PET/CT VYŠETŘENÍ 18F-CHOLINEM U PACIENTŮ S KARCINOMEM PROSTATY - ZKUŠENOSTI A VHODNÉ INDIKACE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 181

Autoři: MUDr. Jiří Vašina; MUDr. Michal Staník; MUDr. Jana Eremiášová; MUDr. Renata Koukalová, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Karol Bolčák

Východiska:

Karcinom prostaty vykazuje vzrůstající incidenci v populaci. V rámci jeho diagnostiky je do běžné klinické praxe zavedeno ultrazvukové vyšet­ření prostaty i břicha, CT břicha a MRI pánve. Z metod nukleární medicíny je to pak scintigrafie skeletu, která je vysoce citlivou, ale relativně málo specifickou metodou zobrazující postižení skeletu. PET/CT vyšetření 18F-FDG u pacientů s karcinomem prostaty neposkytuje přesvědčivé výsledky, a proto není běžnou součástí sledování. V těchto situacích by bylo možné pacientům s karcinomem prostaty nabídnout PET/CT vyšetření novým farmakem 18F-cholinem. Cílem této práce je popsat naše zkušenosti se zavedením tohoto vyšetření do palety námi nabízených vyšetření, náš způsob jeho provedení, výsledky a přínos pro kliniky, kteří toto vyšetření ordinují.

Soubor pacientů a metody:

Od února 2012 do února 2013 jsme na našem pracovišti provedli 54 vyšetření PET/CT po i.v. aplikaci 18F-cholinu. Vyšetřeno bylo 52 pacientů (64 ± 7,5 roku), 27 vyšetření bylo provedeno v rámci iniciálního stagingu, 27 vyšetření v rámci pátrání po příčině biochemického relapsu zjištěného sledováním hladin PSA (2 pacienti byli v průběhu roku vyšetřeni 2krát).

Výsledky:

Všichni pacienti vyšetřeni v rámci stagingu nově zjištěného onemocnění měli zobrazen patologický nález v prostatě. U 7 pacientů bylo ale nalezeno patologické ložisko i mimo pro­statu a tento nález vedl ke změně zamýšlené terapie. Z 27 pacientů vyšetřených pro suspektní relaps jsme u 12 pacientů žádné patologické ložisko nenalezli, u 15 pacientů ale ložisko nalezeno bylo. Dle jeho lokalizace byla následně zvolena léčba, např. u 3 pacientů s nálezem pouze lokální recidivy v dosud neoperovaném terénu salvage prostatektomie. U pacientů s negativním zobrazovacím nálezem byla nižší hodnota PSA, se vzrůstající hodnotou PSA a nebo s rych­lejší dynamikou růstu PSA byla pravděpodobnost zobrazení patologického ložiska vyšší.

Závěr:

PET/CT vyšetření 18F-cholinem je v našich podmínkách nejen technicky proveditelné, ale také přínosné pro pacienty. Je ale nutné dobře zvážit indikaci pro vyšetření. Z našich zkušeností vyplývá vhodnost vyšetření jak v rámci iniciálního stagingu (ale jen pro pacienty s vysokým nebo velmi vysokým rizikem diseminace), tak při monitoringu léčby a lokalizaci případného re­lapsu (zde je vyšší pravděpodobnost zobrazení patologie při hodnotách PSA > 1,0 ug/l, či při rychlejší dynamice růstu PSA).

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013